Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 662/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-28

. [...],[...] obr. [...] jedn. ewid. [...]., Decyzją z dnia [...] r, znak: [...], wydaną na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 207, póz. 2016 z późn. zm., zwanej dalej Prawo budowlane z 1994 r., art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

II SA/Kr 911/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-21

Administracyjnego (jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) oraz art. 81 ust.1 i art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst...
w całości zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji i orzekł na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane o wniesieniu sprzeciwu wobec ww. zgłoszenia...

II OSK 1633/07 - Wyrok NSA z 2008-12-17

Postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej wydane na podstawie zdania ostatniego art. 49 ust. 1 Prawa budowlanego jest aktem wydanym w granicach sprawy, dotyczącej...
decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego wydanej na podstawie zdania ostatniego art. 49 ust. 3 Prawa budowlanego. Postanowienie takie może być zatem, co do zasady...

II OSK 842/07 - Wyrok NSA z 2008-07-17

ust. 1 i 2 w zw. z art. 59f ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 ze zm.), załącznika do ustawy Prawo budowlane dodanego...
ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 80, poz. 718) oraz rozporządzania Ministra Infrastruktury...

I SA/Bd 836/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-03-11

pkt 9 prawa budowlanego oraz naruszenia art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez jego pominięcie w sprawie. W uzasadnieniu podniesiono, iż w świetle...
art. 3 pkt 3 prawa budowlanego w brzmieniu nadanym mu przez ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz...

II OSK 119/07 - Wyrok NSA z 2008-02-29

w sytuacji, gdy inwestor wykonuje roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę...
, organ nadzoru budowlanego zobligowany jest do przeprowadzenia postępowania naprawczego w oparciu o przepisy art. 50 i art. 51, nie zaś art. 71a Prawa budowlanego...

II SA/Op 75/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-04-22

technicznego wykonanych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - określenia zakresu...
robót niezbędnych do wykonania, w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem oraz certyfikatu na wszystkie zastosowane wyroby budowlane., Następnie decyzją z dnia...

II OSK 292/07 - Wyrok NSA z 2008-03-28

postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 103 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz...
stycznia 1961 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 7, poz. 46 ze zm.), w związku z art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane...

II OSK 974/07 - Wyrok NSA z 2008-09-02

., decyzją Nr [...] dnia [...], wydaną na podstawie 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w związku z art. 50a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, po rozpatrzeniu odwołania T. G...
pierwszej instancji na mocy art. 50a pkt 2 Prawa budowlanego zobligowany był do nakazania rozbiórki tej części obiektu budowlanego, która została wzniesiona...

II OSK 982/07 - Wyrok NSA z 2008-09-11

2005 r., na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm...
. [...]., Prezydent Miasta P rozpatrując wyżej wymienione zgłoszenie w dniu [...], na podstawie przepisu art. 30 ust. 5 i 6 pkt 1 Prawa budowlanego, wydał decyzję zgłaszającą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100