Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Gd 2615/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-03-01

Polecenie adresowane do właściciela lub zarządcy budynku w trybie art. 43 i art. 46 prawa budowlanego - nawet mające na celu poprawę stanu technicznego konkretnego...
w terminie do dnia 30 września 1993 r., Podstawę materialnoprawną decyzji stanowi art. 46 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane. Zdaniem organu I instancji...

SA/Gd 568/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-07-20

ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ do właściciela lub zarządcy obiektu, może dotyczyć wyłącznie stanu samego obiektu...
jako podstawę prawną rozstrzygnięcia art. 46 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, nakazał Własnościowej Spółdzielni...

SA/Ka 557/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1994-03-10

Przepis art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ stanowi o związanym charakterze rozstrzygnięcia wydanego...
oraz art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane nakazał Tadeuszowi B. i Tadeuszowi R. wykonać rozbiórki budynków letniskowych wzniesionych samowolnie...

IV SA 974/93 - Wyrok NSA z 1994-07-11

mieszkalnego i gospodarczego na działce w miejscowości G. Ten sam organ późniejszą decyzją, z powołaniem się na przepisy art. 155 Kpa w związku z art. 31 ust. 2 prawa budowlanego...
i art. 53 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego, stwierdził z urzędu nieważność decyzji Naczelnika Gminy. W uzasadnieniu tej decyzji zostało podniesione, że decyzja Naczelnika...

SA/Wr 852/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-08-26

Przez korzystanie ze środków łączności, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, rozumieć...
24 października 1974 r. - prawo budowlane oraz par. 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru...

SA/Gd 2562/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-05-25

Określenie terminu wykonania rozbiórki obiektu budowlanego nie znajduje oparcia w przepisach prawa materialnego będących podstawą podjęcia orzeczenia w sprawie /art. 37...
ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Małgorzaty Sz...

IV SA 791/93 - Wyrok NSA z 1994-05-23

zwrotu kosztów postępowania. Kierownik Urzędu Rejonowego w M. decyzją z dnia 27 maja 1991 r., powołując się na art. 36 ust. 1 prawa budowlanego, nakazał Markowi...
w administracji, Warszawa 1992, str. 9/. Jest zaś oczywiste, że charakteru publicznoprawnego nie ma nałożony na skarżącego w trybie art. 36 prawa budowlanego obowiązek...

IV SA 284/93 - Wyrok NSA z 1994-01-21

nie można stosować w oderwaniu od podstawowych uregulowań odnoszących się do procesu inwestycji budowlanych, to jest do prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu...
przestrzennym., W myśl bowiem art. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo Budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ obiekty budowlane mogą być budowane wyłącznie...

SA/Kr 1146/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-04-05

Pojęcie 'drogi publicznej' dla potrzeb ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ rozumieć należy według przepisów ustawy...
października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ i art. 138 par. 1 pkt 1 Kpa., W uzasadnieniu tej decyzji podkreślił, iż Genowefa C. w 60/160 części...

III ARN 21/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-04-08

Administracyjny stwierdził, że przedmiotem sprawy jest decyzja o udzieleniu pozwolenia budowlanego, oparta na przepisach Prawa budowlanego, a nie decyzja o lokalizacji inwestycji...
sąsiedniej i co do uciążliwego charakteru obiektu budowlanego. Wobec niestwierdzenia naruszenia prawa przez organy administracji, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę...
1   Następne >   +2   +5   9