Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 927/91 - Wyrok NSA z 1991-11-04

przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością., 2. Udzielenie zezwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego /art. 42 ustawy z dnia 24 października 1974 r - Prawo...
budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ nie przesądza praw właścicielskich, a jego udzielenie względnie odmowa udzielenia nie mają żadnego wpływu na ustalenie tych praw...

IV SA 972/90 - Wyrok NSA z 1991-01-29

W postępowaniu administracyjnym, w którym stosowane są materialnoprawne przepisy prawa budowlanego, autorzy projektów architektonicznych obiektów budowlanych...
w rozumieniu art. 28 Kpa. Przepisy prawa budowlanego nie nakładają na organy obowiązku dokonywania uzgodnień w zakresie praw autorskich z projektantami obiektów...

IV SA 366/90 - Wyrok NSA z 1991-05-13

. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, i nie uzasadnia wydania decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych...
i w tym samym dniu decyzją nr 678/88, powołując się na art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/, zarządził...

SA/Ka 790/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-11-21

zastosowania przez właściwe organy art. 40 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność...
na budowę. Zgodnie zaś z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego uzyskanie takiej decyzji było niezbędne. Niesporne jest również to, że w budynku tym zostały wykonane...

SA/Gd 1270/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1991-12-30

oddala skargę. O obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przesądzał przepis art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 7 poz. 46...
/., Przepis art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ zobowiązuje organ administracji do wydania decyzji...

IV SA 221/91 - Wyrok NSA z 1991-04-05

. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, nakazano zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej 'B.' przymusową rozbiórkę ogrodzenia parkingu ogólnodostępnego przy ul. Ł. nr 5...
dla otoczenia, co jest sprzeczne z art. 37 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego., Na powyższą decyzję skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożyła Spółdzielnia Mieszkaniowa 'B...

III AZP 3/91 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1991-05-29

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ możliwe jest wydanie decyzji o rozbiórce obiektu...
r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ może być nakazana rozbiórka obiektu budowlanego w sytuacji, gdy obiekt wzniesiony został bez pozwolenia budowlanego...

IV SA 1341/90 - Wyrok NSA z 1991-02-01

Osoba zajmująca lokal mieszkalny w obiekcie budowlanym będącym przedmiotem postępowania o rozbiórkę na podstawie art. 47 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo...
Miasta i gminy L., powołując się na art. 47 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, nakazał rozbiórkę budynku gospodarczego...

SA/Gd 498/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1991-07-31

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych lub normy /art. 10 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
. 2 prawa budowlanego uniemożliwił stronom zgłoszenie w terminie 14 dni wniosków i zastrzeżeń co do planowanej budowy. Wskazano także, że zatwierdzony plan realizacyjny...

IV SA 843/91 - Wyrok NSA z 1991-10-09

Ocena zdatności do użytku budynku warsztatowego / art. 42, ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ powinna...
maksymalnego dopuszczalnego poziomu hałasu. Zostały również spełnione warunki wynikające z prawa budowlanego i obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny...
1   Następne >   +2   6