Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 2367/13 - Wyrok NSA z 2015-04-29

wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od K...
budowlanych do stanu zgodnego z prawem - uchylił zaskarżoną decyzję ( pkt 1 wyroku ); określił, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana( pkt 2 wyroku ) i zasądził...

II OSK 651/14 - Wyrok NSA z 2015-11-19

, na działce nr [...] przy ul. G. w Z., na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) oraz art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24...
października 1974 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 38, poz. 229)., Decyzją z dnia [...] kwietnia 2013 r. Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpoznaniu...

II OSK 649/13 - Wyrok NSA z 2015-01-08

. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) dla [...] Sp. z o.o. wysokość opłaty legalizacyjnej za Młyn cukru w kwocie 250 000 zł i za Silos...
, a jej wysokość nie zależy od swobodnego uznania organu, lecz jest ściśle określona przepisami Prawa budowlanego., Powołując się na art. 59f ust. 1 Prawa budowlanego wskazał...

II SA/Op 611/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-11

marca 2014 r., nr [...], nakładającą na skarżącego - w trybie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), obowiązek...
16 sierpnia 2007 r., działając na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), G. G. zgłosił w Starostwie Powiatowym...

II OSK 28/14 - Wyrok NSA z 2015-09-01

obowiązków na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm., dalej: Prawo budowlane), uznając, że stan...
i niewłaściwy tryb postępowania., W ponownym postępowaniu, działając na podstawie art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego, PINB w powiecie nyskim postanowieniem z dnia...

II OSK 2517/13 - Wyrok NSA z 2015-05-19

, art. 80 ust. 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.- zwanej dalej Prawem budowlanym...
robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r. Zdaniem organu budynek został zrealizowany z istotnymi odstępstwami od zatwierdzonego...

II SA/Po 587/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-15

obiektu budowlanego o pow. zabudowy, 55 m2 na nieruchomości przy ul. P. Ś. 111 w P.., Inspektor Powiatowy wyjaśnił, iż z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo...
, że w przedmiotowej sprawie zaistniał stan faktyczny określony w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, a mianowicie wykonywano roboty budowlane w sposób istotnie...

II SA/Wr 819/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-11

oporowym przy cmentarzu oddala skargę. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w D. decyzją z dnia [...] r. Nr [...], działając na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy prawo...
, niepowiązanymi technicznie ani funkcjonalnie z innymi obiektami budowlanymi, są więc budowlami, a ich wykonanie posiada wszelkie cechy budowy w rozumieniu art. 3 ust. 6 prawa...

VII SA/Wa 1647/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-11

w [...], w którym podnosił, że decyzja ostateczna Starosty [...] z dnia [...] października 2008 r. została wydana z rażącym naruszeniem:, - art. 28 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane...
, ponieważ obiekty, na które opiewała były już częściowo wzniesione,, - art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane, ponieważ projekt budowlany był sprzeczny...

II SA/Po 761/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-10

., znak [...], działając na podstawie art.49b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623 ze zm. - dalej Prawo budowlane...
o wymiarach 10,07 m x 24,5 m bez wymaganego zgłoszenia. PINB wskazał przy tym na art. 29 ust.1 pkt 10 Prawa budowlanego, który zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100