Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPS 3/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-06-10

. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe, przepisu art. 49 ust. 1 tej ustawy nie stosuje się. Naczelny Sąd Administracyjny...
r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/ stosuje się do obiektów budowlanych wzniesionych ponad pięć lat przez jej wejściem w życie, co do których zachodzą przesłanki...

K 9/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-01-31

1. Przepisy art. 103 ust. 1 i 2 w związku z art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/ w części, w której nakazują właściwemu organowi...
przepisów konstytucyjnych; 2. Art. 103 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nie jest niezgodny z art. 7, art. 67 ust. 1 i 2 oraz art. 79 ust. 5 przepisów...

III ARN 73/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-03-07

Zakres ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
. Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, par. 43 i par. 44 ust. 1 pkt 3 c rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975...

II SA/Wr 236/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-12-12

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ organ nadzoru urbanistyczno-budowlanego nie może orzekać o nakazaniu...
. Kierownik Urzędu Rejonowego w Z. na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/ nakazał właścicielowi...

SA/Kr 2859/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-10-31

Pod pojęciem obiektu, którego budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...
./ to jest przed dniem 1 stycznia 1995 r. należy rozumieć zarówno obiekt całkowicie wykończony, jak i obiekt nie ukończony lub jego część wybudowaną pod rządem prawa budowlanego...

SA/Lu 2316/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-06-20

wymaga tylko budowa obiektu budowlanego określona w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/, dla realizacji której przepisy Prawa...
zabudowy i zagospodarowania terenu wymaga budowa, dla której przepisy Prawa budowlanego przewidują obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Bezsporne jest w sprawie...

IV SA 651/95 - Wyrok NSA z 1996-03-04

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 1995 r. przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/ ogrodzenia budowlane poza miejscami...
z powołaniem się na art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, nakazał Bogdanowi Ż. wykonanie...

III ARN 69/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-02-08

./, zarzucając powyższemu wyrokowi rażące naruszenie przepisów art. 207 par. 1 i 3 i art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa oraz art. 42 ust. 2 Prawa budowlanego /Dz.U. 1974 nr 38 poz. 229...
było - zdaniem Sądu - naruszenie prawa /w związku z pozostawaniem treści decyzji w sprzeczności z przepisami art. 42 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo budowlane/. Sąd równocześnie...

IV SA 744-745/94 - Wyrok NSA z 1996-01-24

24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, realizowana bowiem zabudowa strychu w budynku, w którym mieszka, oddziałuje niekorzystnie...
Budownictwa Mieszkaniowego, które mogą wynikać z przepisu art. 5 ust. 1 pkt 6 prawa budowlanego, reprezentuje Spółdzielnia, która nie złożyła wniosku o wznowienie...

SA/Po 2784/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-08-27

Wykładnia przepisu art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ uzasadnia wydanie decyzji o przymusowej...
do wydania decyzji o rozbiórce postawionych przez skarżącego obiektów na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lub art. 37 ust. 2 prawa budowlanego z 1974 r. w związku z art. 103...
1   Następne >   +2   +5   +10   12