Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 2192/85 - Wyrok NSA z 1986-01-28

1. Obiektem budowlanym w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ jest budynek, a nie poszczególne lokale...
w nim się znajdujące., 2. Przepisy art. 43 i 46 prawa budowlanego są adresowane do właściciela lub zarządcy budynku, a nie do osób zajmujących w nim poszczególne lokale...

IV SA 400/86 - Wyrok NSA z 1986-10-02

1. Prawo do dysponowania nieruchomością w rozumieniu art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ należy oceniać...
zobowiązaniowych, jeżeli wynika z nich prawo użycia nieruchomości na cele budowlane., 2. Z żadnego przepisu nie wynika ograniczenie budownictwa realizowanego w ramach zawartej...

II SA 2108/85 - Wyrok NSA z 1986-01-31

z odpowiedzią na skargę i na wstępie odrzuca zarzut naruszenia art. 3 prawa budowlanego, ponieważ projekt jest zgodny z przeznaczeniem terenu. Projekt nie narusza...
również art. 5, nawiązuje bowiem do zabudowy typowo wiejskiej, przy czym uwzględnia wymagania współczesnej wiedzy. Jeśli zaś chodzi o art. 5 ust. 1 pkt 5 prawa budowlanego...

IV SA 401/86 - Wyrok NSA z 1986-09-17

Prawo osoby ubiegającej się o pozwolenie na budowę do dysponowania nieruchomością /art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38...
na budowę zostało wydane z naruszeniem art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. Maria K. bowiem zawarła umowę...

SA/Kr 619/86 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1986-10-01

odnośnie interpretacji art. 28 ust. 3 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ w związku z par. 44 ust. 1...
wobec braku przyczyn, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego. ...

IV SA 275/86 - Wyrok NSA z 1986-06-27

nr 35 poz. 185/, nie może być podstawą rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U....
instancji wniósł o jej oddalenie z powołaniem się na art. 3 prawa budowlanego, ponieważ działka położona jest na terenie porośniętym kilkudziesięcioletnim lasem...

SA/Ka 510/86 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1986-11-27

1 lit. 'a' i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. Organ odwoławczy uzasadnił swoje stanowisko...
Administracyjny zważył, co następuje: , , Powołanie w zaskarżonej decyzji art. 53 ust. 1 pkt 1 lit. 'a' i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane...

III SA 747/86 - Wyrok NSA z 1986-12-18

października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ stanowi o możliwości wydania pozwolenia na budowę domu osobie, która wykaże prawo dysponowania...
nieruchomością., Tak więc z punktu widzenia prawa budowlanego wykonanie obiektu budowlanego /budowa domu/ może być realizowana nie tylko przez właściciela...

IV SA 420/86 - Wyrok NSA z 1986-09-10

mieszkalne. Ponadto pozwolenie to zostało wydane wbrew postanowieniom art. 54 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 prawa budowlanego, albowiem nie zapewniono...
stronie czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym. Nakaz dokonania rozbiórki tego obiektu wynika z art. 37 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego. , W skardze...

SA/Kr 782/86 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1986-11-13

Plan realizacyjny inwestycji, o jakim mowa w art. 20 i następnych ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/. W skardze wyrażono pogląd, że decyzja organu I instancji, dotycząca zatwierdzenia planu realizacyjnego inwestycji...
1   Następne >   +2   5