Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 15/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-05-10

wyrokowi zarzucił rażące naruszenie prawa, w szczególności art. 207 par. 5 Kpa oraz art. 5 ust. 1 pkt 6 Prawa budowlanego /Dz.U. 1974 nr 38 poz. 229 ze zm./ w związku z par...
r. W motywach tego wyroku Sąd w całości podzielił pogląd wyrażony w decyzji organu odwoławczego, iż przewidziany w art. 5 ust. 1 pkt 6 Prawa budowlanego wymóg zapewnienia...

SA/Ł 2216/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-06-30

zastane znaczenie tego terminu występujące w przepisach prawa budowlanego, zgodnie z którymi piwnica nie jest kondygnacją budynku., 2. Konieczność zastosowania wykładni...
z zakresu unormowanego ustawą z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. Zgodnie z ustawą, normuje ona między innymi projektowanie...

IV SA 339/95 - Wyrok NSA z 1995-08-02

skargi do NSA kontynuowano roboty budowlane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego z naruszeniem prawa budowlanego., W odpowiedzi na skargę potwierdzono stanowisko...
ust. 5 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, który miał następujące brzmienie: 'Pozwolenie na budowę może być wydane...

SA/Po 2119/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-03-21

niezgodnie z przepisami, zwłaszcza bez zezwolenia, w szczególności posiadaczy sąsiednich nieruchomości., Artykuł 37 ust. 1 prawa budowlanego z 1974 r. obowiązującego w chwili...
rozebrania obiektu wynika z art. 37 ust. 1 prawa budowlanego., Jak z tego wynika, uprawnienie osób zainteresowanych rozbiórką łączy się z obowiązkiem inwestora określonym w art...

SA/Wr 1845/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-01-12

z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, stwierdził, że lokalizacja zakładów kamieniarskich w J. przy ul. G. nr 36, należących...
postępowanie I instancji, stwierdzając, że przepisy art. 43, 44 i 46 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane nie mogły stanowić podstawy do orzeczenia...

IV SA 1134/94 - Wyrok NSA z 1995-04-07

1995 r. IV SA 1020/94 - nie publikowany/., 3. Po zrealizowaniu już obiektu budowlanego w sposób kolidujący z przepisami ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo...
budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ do likwidacji zaistniałego bezprawia właściwe są przepisy art. 40 albo art. 37 Prawa budowlanego, na podstawie których inwestor...

SA/Ka 266/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1995-06-09

, bowiem przepisy ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ należą do bezwzględnie obowiązujących i w związku z tym wola właściciela...

III ARN 13/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-05-10

, lecz także nie może być sprzeczna z przepisami prawa budowlanego. Oczywista kolizja inwestycji z powyższymi wymaganiami, bez możliwości jej usunięcia, czynić...
'ewentualne uzupełnienia uwarunkowane przepisami prawa budowlanego i innych przepisów szczególnych'. uznając tego rodzaju odesłanie w planie miejscowym do przepisów powszechnie...

SA/Po 3239/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-01-20

tę jednak zawierają strony będące równorzędnymi partnerami, mogącymi ją dowolnie kształtować. Decyzja zezwalająca na użytkowanie obiektu jest instytucja prawa budowlanego...
r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/. Brak jakichkolwiek podstaw do tego, by warunki uzyskania pozwolenia określać w inny sposób, niż to określono w art. 40 ust. 3...

SA/Wr 2211/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-12-18

mieszkaniowego. Czynności urzędowe, o których wyżej mowa, określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/. Natomiast czynności w sprawach...
na skutek uchylenia ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym /Dz.U. 1989 nr 17 poz. 99 ze zm./ i ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane...
1   Następne >   +2   +5   10