Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 1320/09 - Wyrok NSA z 2010-08-24

ustawy z dnia 29 października 1974 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm. ) oceniać należy w świetle przepisów o planowaniu przestrzennym obowiązujących w dacie...
. Decyzją z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. -Prawo budowlane, Powiatowy Inspektor...

II OSK 989/09 - Wyrok NSA z 2010-06-30

W sytuacji, gdy postępowanie, o jakim mowa w art. 51 ustawy Prawo budowlane jest w toku, nie jest możliwym przyjecie, że zaistniały warunki zawarte w art. 57 ust. 7...
budowy, ani też nie mogła ubiegać się o uzyskanie decyzji w trybie art. 55 ustawy Prawo budowlane, to nie mogła tym samym naruszyć ani art. 54, ani też art. 55 ustawy, a taka...

I SA/Bd 86/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-03-16

jej części budowlane. Stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy pol budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej...
architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie...

II FSK 1231/09 - Wyrok NSA z 2010-10-29

ani jako samodzielne budowle w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, ani jako instalacje lub urządzenia stanowiące wraz z budowlą całość techniczno-użytkową...
pkt 3 i 9 Prawa budowlanego, do którego odsyła art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy. W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane budowlą jest każdy obiekt budowlany...

II OSK 810/09 - Wyrok NSA z 2010-05-11

w Wejherowie z dnia [...] sierpnia 2008r. orzekającą o braku podstaw do wydania w trybie art.37 ustawy z dnia 24 października 1974r. - Prawo budowlane, nakazu rozbiórki...
nr [...]. W uzasadnieniu wskazano, że art.103 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane stanowi, że do obiektów, których budowa (bez wymaganego pozwolenia na budowę...

II OSK 1450/09 - Wyrok NSA z 2010-09-28

Budowlanego w Krakowie-Powiat Grodzki na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane decyzją z dnia [...] stycznia 2007 r., odmówił rozbiórki przedmiotowego...
- Powiat Grodzki wydał na podstawie art. 40 ustawy Prawo budowlane z dnia 24 października 1974 r. decyzję w której stwierdził, że przedmiotowy budynek inwentarski usytuowany...

II OSK 1974/10 - Wyrok NSA z 2010-12-02

a, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414, ze zm.), zw. dalej Prawem budowlanym oraz art. 104 ustawy...
, że samowola budowlana w takim zakresie stanowi inny przypadek niż określony w art. 48 Prawa budowlanego i znajduje do niej zastosowanie tryb legalizacyjny. Postanowieniem...

II OSK 234/09 - Wyrok NSA z 2010-02-03

na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Sąd zwrócił m.in. uwagę na fakt nie przeprowadzenia przez organ postępowania umożliwiającego ustalenie...
1974 r. - Prawo budowlane, nakazał S. M. rozbiórkę dwóch drewnianych obiektów budowlanych, wzniesionych w 1994 r. bez pozwolenia na budowę na działce nr [...] w K...

II SA/Kr 1756/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-25

postanowieniem z dnia 17 lipca 2009 r. , znak [....] , na podstawie art. 81 c ust 2, art. 80 ust. 2 pkt. 1, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
, w tym prawidłowe funkcjonowanie ich przewodów kominowych, mając na uwadze również wymagania określone przepisem art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uwzględniając...

II SA/Go 860/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-13

nr [...] z dnia [...] kwietnia 2009r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, powołując się na przepis art. 57 ust. 7 i art. 59f ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo...
handlowo-biurowego na działce nr ewid. [...] przystąpienia do użytkowania obiektu z naruszeniem przepisów art. 55 ustawy Prawo budowlane, wymierzył inwestorowi - M Sp...
1   Następne >   +2   +5   +10   100