Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 108/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-01-21

, których istnienie funkcjonalnie i czasowo powiązane jest z robotami budowlanymi /art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Sąd...
. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ stanowi, że przez tzw. roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie...

IV SA 485-487/98 - Wyrok NSA z 1998-12-14

Artykuł 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ jest przepisem szczególnym w rozumieniu art. 163 Kpa. Naczelny Sąd...
., nr 136/T/98 z dnia 20 lutego 1998 r. i nr 137/T/98 z dnia 20 lutego 1998 r., powołując się na art. 138 par. 1 pkt 2 w związku z art. 163 Kpa oraz art. 36a prawa budowlanego...

II SA/Po 992/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-12-15

Art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ wskazuje, że korzystanie z sąsiedniej nieruchomości powinno odbywać...
określonych w kodeksie cywilnym /art. 47 ust. 3 Prawa budowlanego/. oddala skargi w przedmiocie wejścia na teren sąsiedniej posesji i nakazania wykonania określonych robót...

II SA/Łd 73/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-02-13

1. Przepis art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/ wyjaśnia, że przez 'remont' należy rozumieć wykonywanie w istniejącym...
i wykonanie w to miejsce murowanych części nie stanowi remontu istniejącego obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego/, lecz jest budową obiektu...

II SA/Gd 974/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-09-24

Postępowanie administracyjne, o którym mówi art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/, to postępowanie mające na celu...
., to stosować należy, w myśl cytowanych przepisów /art. 103 ust. 1 i 2/, do spraw związanych z tą budową ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w tym jej art. 48...

II SA/Gd 349/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-12-29

Nakazanie usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu budowlanego /art. 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...
obowiązek wynikający z art. 61 Prawa budowlanego - a tego nie czyni. oddala skargę w przedmiocie nakazu wykonania prac remontowo-rzemieślniczych budynku. Naczelny Sąd...

II SA/Ka 1702/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-07-21

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie rozróżnia samowoli i jej skutków administracyjnych w zależności od tego czy samowola...
i zagrożonymi sankcją przewidzianą w art. 48 Prawa budowlanego. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w przedmiocie nakazu...

OPS 2/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-06-01

W wydawanej na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego...
w ostatecznej decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego /art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ terminu...

IV SA 623/96 - Wyrok NSA z 1998-01-28

1. Przepis art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ podobnie jak przepis art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 24 października...
1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ umożliwia przerzucenie przez organ obowiązku przedstawienia stosownego materiału dowodowego /w niniejszej sprawie...

IV SA 468/98 - Wyrok NSA z 1998-08-27

. decyzją z dnia 23 grudnia 1993 r. na podstawie art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego z dnia 24 października 1974 r. odmówił wydania decyzji o przymusowej rozbiórce domu...
. powołując jako podstawę art. 37 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego z 1974 r., W uzasadnieniu decyzji Burmistrza podniesiono, że w prawdzie Minister Gospodarki Przestrzennej...
1   Następne >   +2   +5   +10   19