Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 423/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-11-07

stanowiących własność C. A. Jako podstawę prawną decyzji organ wskazał przepis art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz...
. 414 ze zm.). Zdaniem organu, T. C. wykonał roboty budowlane bez stosownego pozwolenia i w sposób naruszający warunki określone w art. 5 Prawa budowlanego. Według ustaleń...

II SA/Lu 548/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-25

lipca 1994 r. Prawo budowlane, nakazano A.K. rozebranie ściany o grubości 0,15 m i wysokości 3,10 m, wymurowanej w odległości 0,40 m od lica słupów w budynku składowym...
. 49b ust. 2 Prawa budowlanego - procedury zmierzającej do zalegalizowania samowoli budowlanej. Niewykonanie przez A.K. nałożonych na niego, postanowieniem Powiatowego...

II SA/Łd 679/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-06-06

Nadzoru Budowlanego dla Powiatu [...] w dniu 13 maja 2004 r. postanowił na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003...
r., nr 207,poz. 2016 z późn.zm., powoływanej dalej jako Prawo budowlane) wstrzymać prowadzenie robót budowlanych przy rozbudowie i modernizacji budynku mieszkalnego...

II SA/Rz 964/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-10-19

. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. wniosła o uchylenie w całości decyzji organu I instancji i zarzuciła naruszenie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w brzmieniu...
obowiązującym przed 11 lipca 2003r. poprzez jego niezastosowanie; naruszenie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie...

OSK 1780/04 - Wyrok NSA z 2005-06-28

w oparciu o tak zgromadzony materiał dowodowy powinien podjąć decyzję na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000...
organów określone w art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego nie dotyczy sytuacji usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości /art. 66 i art. 67 tej ustawy...

II SA/Gd 1496/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-09-08

Budowlanego w G. z dnia 10 maja 2002 r., nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązków wykonania czynności w celu doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem...
z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 roku, nr 89, poz. 414), po rozpatrzeniu sprawy wszczętej na wniosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej w K...

II SA/Gd 1274/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-06-22

Nadzoru Budowlanego, powołując się na art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 52 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, nałożył na skarżącą obowiązek dostarczenia projektu...
do ponownego rozpatrzenia., Decyzją z dnia 27 lipca 2001 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, powołując się na art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 52 Prawa budowlanego, nakazał...

II SA/Op 215/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-12-01

Inspektor Nadzoru Budowlanego w O. decyzją z dnia 18 marca 2004 r. wydaną w oparciu o art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. z 2003 r. z późn...
zgodnie zez sztuką budowlaną, nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia., W celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem, w oparciu o art. 51 ust. 1 Prawa...

OSK 1554/04 - Wyrok NSA z 2005-06-06

2 a następnie na podstawie decyzji wydanej w oparciu o art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ akceptują...
przepisów Prawa budowlanego/, co też znalazło swoje konsekwencje w postaci sankcji, określanych w przepisach art. 36a ust. 2 i art. 50 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego...

II SA/Op 200/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-11-03

i 49 Prawa budowlanego organ pierwszej instancji postanowieniem z dnia [...] w punkcie 2 ustalił należną opłatę legalizacyjną za wybudowany plac postojowy w kwocie 120.000...
jako obiekt budowlany, za czym przemawia ustanowienie przez ustawodawcę w załączniku do Prawa budowlanego - XXII kategorii obiektów budowlanych, wprost zaliczając place składowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   100