Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 342/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2023-03-14

administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), dalej: 'K.p.a.', oraz art. 83 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm...
.), dalej jako: 'Prawo budowlane', po rozpatrzeniu odwołania skarżącego od decyzji nr 33/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie...

II OSK 57/20 - Wyrok NSA z 2023-01-17

., nr R/132/2018, na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r...
dokumentów, o których mowa w art. 48 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane, tj.: 1) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie...

II SA/Gd 826/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-05-18

: 'PINB', 'organ pierwszej instancji'), na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) - dalej: 'Prawo budowlane...
z 1994 r.', w zw. z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm.) - dalej: 'Prawo budowlane z 1974 r...

II OSK 2786/21 - Wyrok NSA z 2023-02-07

zamierzenia budowlanego w dniu 8 lutego 2021 r. na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333...
, na których umieszczony ma zostać projektowany maszt telefonii komórkowej. Rodzaj takich robót budowlanych nie został ujęty w art. 29 Prawa budowlanego. Organ odwoławczy...

II SA/Gd 877/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-05-24

Budowlanego w Kartuzach (dalej: 'PINB', 'organ pierwszej instancji'), na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290...
) - dalej: 'Prawo budowlane z 1994 r.', w zw. z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm.) - dalej...

I SA/Gl 197/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-05-26

odesłanie do art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, który w znowelizowanym, obowiązującym od 28 czerwca 2015 r. brzmieniu nie posługuje...
ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, zgodnie z którą budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury...

I SA/Gl 198/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-05-26

odesłanie do art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, który w znowelizowanym, obowiązującym od 28 czerwca 2015 r. brzmieniu nie posługuje...
ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, zgodnie z którą budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury...

I SA/Gl 199/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-05-26

odesłanie do art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, który w znowelizowanym, obowiązującym od 28 czerwca 2015 r. brzmieniu nie posługuje...
ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, zgodnie z którą budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury...

I SA/Gl 200/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-05-26

odesłanie do art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, który w znowelizowanym, obowiązującym od 28 czerwca 2015 r. brzmieniu nie posługuje...
ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, zgodnie z którą budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury...

I SA/Gl 935/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-11-24

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (w brzmieniu obowiązującym w 2017) w zw. z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
(w brzmieniu obowiązującym w 2017 roku) oraz w zw. z art. 1 w powiązaniu z art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego przez ich niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, iż urządzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100