Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OPS 4/15 - Uchwała NSA z 2016-02-16

z art. 81c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), po wcześniejszym nałożeniu obowiązku przeprowadzenia kontroli...
technicznego obiektu lub jego części, wydane w trybie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm...

II OPS 1/16 - Uchwała NSA z 2016-10-03

ust. 1 pkt 2 lub pkt 4 in fine ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.), a także art. 51 ust. 7 tej ustawy, jeżeli roboty...
oraz art. 51 ust. 7 w związku z art. 50 ust. 1 pkt 2 i w związku z art. 50 ust. 1 pkt 4 in fine ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz...

II SA/Gd 325/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-21

. Decyzją z dnia 15 lutego 2016 r., nr [...], wydaną na podstawie art. 30 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) - dalej...
jako 'ustawa - Prawo budowlane', Prezydent Miasta, po rozpoznaniu wniosku A. (dalej określanej jako A.), wniósł sprzeciw w sprawie montażu stacji bazowej telefonii...

II OW 63/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Art.37 ust.3 Prawa budowlanego nie stosuje się wówczas, gdy wprawdzie wydano decyzję na podstawie art. 36a ust. 2 Prawa budowlanego, ale organ nadzoru budowlanego wydał...
już decyzję na podstawie art. 51 ust.5 Prawa budowlanego. W takim przypadku wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art...

II SA/Kr 239/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-29

kosztów postępowania. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 22 września 2015 r., działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane z 1974 r. wydał...
skarżoną decyzję znak [...] (k-[...] akt PINB), którą na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane z 1974 r. nakazano P. R. dokonać rozbiórki zbiornika...

II FSK 2027/14 - Wyrok NSA z 2016-08-24

wyliczenie zawarte jest w art. 3 pkt 5 ustawy - Prawo budowlane i nie pokrywa się ono z zakresem wyliczenia obiektów budowlanych stanowiących budowle w rozumieniu art. 3...
pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Zdaniem Spółki spornych hal namiotowych nie można zaliczyć do budowli w rozumieniu Prawa budowlanego, a w konsekwencji nie podlegają...

II OSK 2566/14 - Wyrok NSA z 2016-06-22

z dnia [...] września 2012 r. nr [...], wydanym na podstawie art. 81c ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, PINB zobowiązał M. w R. do sporządzenia...
art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.). Nakaz zaniechania wydaje się bowiem wyłącznie w przypadku...

II OSK 1310/14 - Wyrok NSA z 2016-01-28

w B. decyzją z dnia [...] listopada 2012 r., nr [...], na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623...
w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem, prowadzono postępowanie w oparciu o art. 48 ustawy Prawo budowlane nakładając na inwestorów...

II SA/Gd 209/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-07-06

oraz decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu z dnia 18 grudnia 2015 r. nr [...]. Przedmiotem niniejszej sprawy jest skarga K. K. na decyzję...
:, Decyzją z dnia 18 grudnia 2015 r., wydaną na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), Powiatowy...

II OSK 2957/14 - Wyrok NSA z 2016-08-24

kwietnia 2013 r., organ nakazał - na podstawie art. 51 ust. 5 Prawa budowlanego - rozbiórkę budynku mieszkalnego., W następstwie odwołania skarżącego [...] Wojewódzki...
przepisów Prawa budowlanego. Organ zaznaczył jednocześnie, że nie jest możliwe doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego - zgodnego z pozwoleniem na budowę, gdyż decyzja...
1   Następne >   +2   +5   +10   100