Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 31/89 - Wyrok NSA z 1989-03-23

. 37 ust. 1 prawa budowlanego, ani w rozumieniu art. 37 ust. 2 tej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Mirosława M. na decyzję Głównego Architekta...
na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm../ oraz rozporządzenia z dnia 20 lutego...

IV SA 83/89 - Wyrok NSA z 1989-04-17

1. Nakaz przymusowej rozbiórki z przyczyn określonych w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
samowoli budowlanej art. 37 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego znajdzie zastosowanie nie wtedy, gdy zajdzie taka możliwość, lecz wówczas, gdy występuje taka konieczność...

IV SA 622/88 - Wyrok NSA z 1989-07-31

W razie konieczności zastosowania artykułu 48 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ należy dążyć do maksymalnej...
odwoławczego. Wydane w sprawie decyzje naruszają także przepisy prawa materialnego. Powołany w decyzji organu I instancji art. 48 ust. 1 prawa budowlanego mówi...

IV SA 339/89 - Wyrok NSA z 1989-05-26

października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm../, a także par. 12 rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3...
. , Stosownie do art. 54 ust. 5 prawa budowlanego organ administracji ma obowiązek odmówić wydania pozwolenia na budowę między innymi wówczas, gdy zamierzone rozwiązania...

SA/Lu 194/89 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1989-06-27

października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./., Odrębnym natomiast zagadnieniem jest kwestia, czy i na ile inwestor przekroczył swoje uprawnienia...
skargę oddala. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego inwestor wykazał się prawem do dysponowania nieruchomością w rozumieniu art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24...

IV SA 1086/88 - Wyrok NSA z 1989-03-23

-budowlanego /Dz.U. nr 8 poz. 48 ze zm./, ani w wykładni stosownego w przepisach ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ pojęcia...

IV SA 392/89 - Wyrok NSA z 1989-07-26

podstaw do wydania nakazu rozbiórki tego obiektu na zasadzie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
uchyla zaskarżoną decyzję. Organy administracji państwowej powinny były wyjaśnić, w jakim miejscu usytuowany był przedmiotowy obiekt budowlany o charakterze letniskowym...

IV SA 116/89 - Postanowienie NSA z 1989-02-28

Administracyjnego i zarzucając, że zostało wydane 'z naruszeniem przepisów prawa budowlanego w ten sposób, że pobudowanie przez Mieczysława D. domu narusza prawa jako właścicielki...
przyległej nieruchomości' - wniosła 'o uchylenie zaskarżonych decyzji, jako sprzecznych z przepisami prawa budowlanego i zasadami współżycia społecznego'. W uzasadnieniu...

II AZP 8/89 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1989-12-31

ich bliżej. Konieczne jest zatem - w tej sytuacji - sięgnięcie do ogólnych przepisów regulujących pojęcia związane z zabudową gruntu. Wymogi te jedynie spełnia prawo budowlane...
zbliżone do pojęcia 'budowla'. Zgodnie z art. 2 ust. 1 prawa budowlanego przez 'obiekt budowlany' rozumie się stałe i tymczasowe budynki lub inne stałe i tymczasowe budowle...

IV SA 603/89 - Wyrok NSA z 1989-11-24

zgodności z prawem decyzji o pozwolenie na budowę niezależnie od stopnia wykonania robót budowlanych. Podejmując natomiast prace budowlane na mocy decyzji nieprawomocnej...
. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. , Z tych powodów na mocy art.. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa podlegały uchyleniu decyzji organów postępowania orzeczono...
1   Następne >   +2   4