Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 33/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-09-03

W postępowaniu administracyjnym o nakazanie przymusowej rozbiórki obiektów budowlanych, których budowa lub przebudowa została zakończona, bez wydanego prawem pozwolenia...
budowlanego przed dniem 1 stycznia 1995 r., należy według art. 103 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ odpowiednio...

OPS 3/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-10-20

Przepis art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie ma zastosowania do obiektu budowlanego będącego w budowie...
1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/ wyłączona jest możliwość stosowania w odniesieniu do obiektów budowlanych, realizowanych bez wymaganego pozwolenia...

III RN 45/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-09-24

Przepis art. 40 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ wykluczał możliwość legalizacji obiektu budowlanego wybudowanego...
niezgodnie z przepisami, jeżeli spełnione były określone w art. 37 Prawa budowlanego przesłanki prawne uzasadniające wydanie decyzji o przymusowej rozbiórce tego obiektu...

I SA/Gd 151/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-06-11

potocznym rozumieniem tych pojęć, definicjami encyklopedycznymi, a pomocniczo również rozwiązaniami przyjętymi w prawie budowlanym., 2. Prawo podatnika do odliczenia wydatków...
na budowę budynku posługują się wprost pojęciami z zakresu prawa budowlanego., Nie jest to postępowanie właściwe. Przepisy art. 26 ww. ustawy nie odsyłają wprost...

I SA/Gd 161/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-06-11

Pojęcie 'budowa' w rozumieniu prawa budowlanego jest znacznie szersze niż użyte w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. 'b' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
podatkowe w celu sprecyzowania wydatków przeznaczonych na budowę budynku posługują się wprost pojęciami z zakresu prawa budowlanego. Nie jest to postępowanie właściwe...

III RN 10/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-04-17

., zarzucił zaskarżonemu wyrokowi rażące naruszenie przepisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ w związku...
z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie...

I SA/Kr 97/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-03-20

podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 39 poz. 176 ze zm./ decydują obowiązujące w chwili sprzedaży lokali przepisy prawa budowlanego., O przeznaczeniu całości lub części...
budynku decyduje bowiem zgodnie z przepisami prawa budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego., Zgodnie z art. 43 i art. 44 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 24...

III RN 52/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-01-10

mieszkalnego przy ul. K. w K., powołując jako podstawę prawną decyzję przepisy art. 42 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38...
z naruszeniem przepisów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ oraz par. 156 ust. 3 i par. 159 ust. 1...

III SA 1552/96 - Wyrok NSA z 1997-08-22

z naruszeniem art. 3 ust. 1 i 4 powołanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 3 pkt 1 lit. 'a' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U....
. 'a' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ponieważ brak w nim instalacji i urządzeń technicznych., Skarżący Bank zarzucił także, że w sprawie naruszono art. 4 ust...

III RN 35/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-09-03

podlegających zatwierdzeniu przez organ nadzoru budowlanego w trybie art. 34 ust. 4 i art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. 'c' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U....
środowiska, o czym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Pozostałe wymagania z zakresu ochrony interesu osób trzecich są zabezpieczane na kolejnym etapie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   13