Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 273/18 - Wyrok NSA z 2019-12-10

PINB zostało wydane na podstawie art. 49 ust. 1 i ust. 2, art. 59 f ust. 1 i 59 g w zw. z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r...
., poz. 290 ze zm., dalej 'Prawo budowlane')., Utrzymując w mocy postanowienie organu I instancji, MWINB wskazał, że wymieniony nośnik reklamowy został wybudowany...

II OSK 277/18 - Wyrok NSA z 2019-12-10

na podstawie art. 49 ust. 1 i ust. 2, art. 59 f ust. 1 i 59 g w zw. z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm., dalej 'Prawo...
Prawa budowlanego., Skargę na postanowienie MWINB wniosła Spółka., Zaskarżonym wyrokiem WSA w Warszawie oddalił skargę Spółki, podzielając w pełni ustalenia i argumentację...

II SA/Ke 555/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-09-18

marca 2019 r., wydanym na podstawie art. 53, art. 56, art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca...
1994 r. Prawo budowlane, zawarto skierowane do stron prawidłowe pouczenie, że na postanowienie nie przysługuje zażalenie. Tymczasem w dniu 15 kwietnia 2019 r. do organu...

II FSK 1801/18 - Wyrok NSA z 2019-09-27

.) - powoływanej dalej jako 'u.p.o.l.', i art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.). Przeprowadzając...
wykładnię prawa i omawiając zakres odesłań zawartych w u.p.o.l. do Prawa budowlanego organ pierwszej instancji omówił stan prawny obowiązujący do dnia 28 czerwca 2015 r...

VII SA/Wa 2004/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-05

. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm., dalej: 'k.p.a.') i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz...
. U. z 2017 r. poz. 1332, dalej: 'Prawo budowlane'), po rozpatrzeniu zażalenia [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

II OSK 2108/17 - Wyrok NSA z 2019-06-26

ustalenia, decyzją z [...] grudnia 2014 r. nr [...], na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, organ powiatowy nałożył na H. H. obowiązek przedłożenia 3...
[...], na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy Prawo budowlane, w związku z tym, że wydana na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane decyzja PINB z [...] grudnia...

VII SA/Wa 2177/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-03

. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm., dalej: 'k.p.a.') i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz...
. U. z 2017 r. poz. 1332, dalej: 'Prawo budowlane'), po rozpatrzeniu zażalenia C. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

I SA/Gl 617/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-07

) jako 'inne budowle' określone w kategorii VIII załącznika do ustawy Prawo budowlane., W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym spółka zadała pytanie: czy opisane...
powyżej hale namiotowe, które stanowią budowlę zaliczającą się do kategorii VIII w rozumieniu załącznika do ustawy Prawo budowlane, są objęte przedmiotowym zakresem...

II SA/Ke 557/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-09-04

instancji podkreślił, że w postanowieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 20 marca 2019 r., wydanym na podstawie art. 53, art. 56, art. 54 ust. 1 ustawy Prawo...
budowlane z dnia 24 października 1974 r., Dz. U. z 1974 r. nr 38, poz. 229 w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1202...

II SA/Ke 556/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-09-04

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] wydanym na podstawie art. 53, art. 56, art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 24 października 1974 r., Dz. U. z 1974 r...
. nr 38, poz. 229 w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm., zawarto skierowane do stron prawidłowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   100