Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA 1613-1614/02 - Wyrok NSA z 2003-01-20

jako samowoli budowlanej podlegającej przymusowej rozbiórce na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm...
obiektu zgodnego z prawem. Zgodnie art. 51 ust. 1a wykonanie obowiązku nałożonego decyzją przewidzianą w art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego daje inwestorowi możliwość...

SA/Bk 1530/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-04-08

wyjątku jedynie zgłoszenie. Zbiornik wodny jest bowiem budowlą o charakterze hydrotechnicznym., 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106...
poprzedniego /art. 48 Prawa budowlanego/. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Marii i Romualda Ch. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...

IV SA 2977/01 - Wyrok NSA z 2003-08-01

z tych rygorów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi...
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T.-M. z dnia 3 listopada 2000 r. (...), nakładającej na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 51 ust. 4 Prawa...

IV SA 2978/01 - Wyrok NSA z 2003-08-01

Sama instalacja centralnego ogrzewania w tym kocioł c.o., i zbiornik na olej opałowy, mogą być zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
. (...), nakładającej na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego na Zygmunta B., obowiązek przedłożenia oceny technicznej budynku - kotłowni...

SA/Bd 578/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-04

1. Nie można za drogę w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ uznać nieruchomości...
lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ uznać nieruchomości, która stanowi własność osoby fizycznej. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...

IV SA 610/02 - Wyrok NSA z 2003-10-17

1. Szereg nakazów wydawanych w trybie art. 51 czy art. 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ dotyczących wykonania określonych...
robót budowlanych lub usunięcia nieprawidłowości obejmuje prace nie ujęte w art. 29 i art. 30 Prawa budowlanego, a więc wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia...

IV SA 736/01 - Wyrok NSA z 2003-01-20

., Przyjęcie innego poglądu oznaczałoby w praktyce niemożliwość zastosowania art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm...
, w świetle art. 103 ust. 2 Prawa budowlanego z 1994 r. winien mieć zastosowanie w sprawie art. 48 powołanego aktu prawnego. Według ustaleń zaskarżonej decyzji budowę...

SA/Bd 1367/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-17

sporządzenia projektu budowlanego w razie realizacji ich zgodnie z prawem. Nie jest natomiast z reguły zasadne nakładanie obowiązku sporządzenia inwentaryzacji budowlanej...
w razie samowolnego zrealizowania robót budowlanych, których wykonanie zgodne z prawem wymagałoby tylko zgłoszenia właściwemu organowi. Wykonanie robót budowlanych...

II SA/Gd 2129/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-11-27

26 lipca 2000 r. (...) w przedmiocie nakazu doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem - oddala skargę. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K...
. decyzją z dnia 29 maja 2000 r. (...), działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...

SA/Rz 1111/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-11-19

1. Przez 'przebudowę' w języku potocznym, rozumie się zmianę istniejącego stanu na inny. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...
, że do wykonania tego rodzaju robót w świetle art. 28 ustawy - Prawo budowlane wymagane jest pozwolenie na budowę, bowiem przedmiotowa przebudowa nie mieści się wśród wyłączeń...
1   Następne >   +2   +5   +10   39