Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 384/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-10-16

1. Żaden z przepisów ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ lub aktów wykonawczych do tej ustawy nie upoważnia organów...
października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, a składając wniosek o wydanie pozwolenia na planowaną rozbudowę zadośćuczyniła wymaganiom formalny...

I SA 1625/83 - Wyrok NSA z 1984-08-30

z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ polega - w odniesieniu do Kampinoskiego Parku Narodowego - na naruszeniu unikalnego charakteru...
1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/, nakazał rozbiórkę domku letniskowego, wybudowanego przez Stanisława Z. na działce nr 143 we wsi H. Działka ta stanowiła...

SA/Gd 35/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-02-22

na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/, nakazał przymusową rozbiórkę garażu wznoszonego przez Stefana...
przez skarżącego rozstrzygnięcie nie narusza prawa. Podkreślenia bowiem wymaga, iż organ administracji państwowej, stwierdziwszy, że w odniesieniu do obiektu budowlanego...

SA/Kr 1039/83 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1984-01-17

uchyla zaskarżoną decyzję. Art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1984 r.- Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ stanowi m.in., że obiekty budowlane...
przestrzennego, o którym mowa w art. 12-13 ustawy., W żadnym zaś razie podstawy tej nie stanowią materiały do planu w rozumieniu art. 21 ust. 2 prawa budowlanego...

SA/Lu 566/84 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1984-12-04

decyzji wskazał art. 43, 46 i 54 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ oraz par. 34 i 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej...
ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ obowiązek wykonania remontu budynku ciąży na jego właścicielu lub zarządcy i w związku...

II SA 831/84 - Wyrok NSA z 1984-09-17

października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę spornego obiektu w północnej części użytkowanej działki., Taki...
skargę oddala. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że Jan W. legitymuje się prawem do dysponowania nieruchomością w rozumieniu art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24...

SA/Wr 144/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-06-26

dla otoczenia. , Kwestionując zasadność również tej decyzji, Jan S. zaskarżył ją do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zarzucając naruszenie przepisów prawa budowlanego...
skarżącego, zwłaszcza że jest on położony u podnóża zachodniego stoku wzniesienia. Skarżący wskazywał na naruszającą prawo budowlane praktykę zmiany przez inwestorów...

II SA 1992/83 - Postanowienie NSA z 1984-01-10

, to jednak z podobnymi sformułowaniami przepisów mamy do czynienia w takich działach prawa administracyjnego, jak np. prawo budowlane /art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r...
. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. , Jednakże kwestia charakteru prawnego odmowy przyjęcia na aplikację sądową pozaetatową nie ma decydującego znaczenia...

II SA 106/84 - Wyrok NSA z 1984-03-27

komunalnej na podstawie art. 3 i 20 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ oraz par. 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej...
i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego /Dz.U. nr 8 poz. 48 ze zm./, ustalono miejsce i warunki realizacji inwestycji...

I SA 698/84 - Wyrok NSA z 1984-11-13

publicznemu'. Jeżeli odpowiada to rzeczywistemu stanowi rzeczy, należało rozważyć wydanie decyzji zapewniającej usunięcie stwierdzonego stanu w trybie art. 46 prawa budowlanego...
. - Prawo lokalowe /Dz.U. 1983 nr 11 poz. 55/, i art. 3 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o remontach i odbudowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków /Dz.U. 1968...
1   Następne >   +2   4