Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 1076/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego...
budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i jednocześnie przy definiowaniu budowli, przepisy te odsyłają do przepisów Prawa budowlanego...

VII SA/Wa 1715/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

pkt 1 k.p.a. i art. 83 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz.290 ze zm.) po rozpatrzeniu odwołania B. i H. N. - utrzymał w mocy decyzję...
., Jak wynika z art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawo budowlane z 1994r. pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat...

VII SA/Wa 1931/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-30

. nr 934/17, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kpa i art. 83 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) - dalej jako: 'Prawo budowlane...
Budowlanego w [...] (dalej jako: 'PINB') dokonał prawidłowej oceny stanu faktycznego i prawnego sprawy. Jak wynika z art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawo budowlane z 1994 r. w brzmieniu...

IV SA/Po 438/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-08-02

pkt 4 Prawa budowlanego i jednocześnie nałożył obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Organ przyjął, na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit...
b Prawa budowlanego, że wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych...

I SA/Gd 438/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-25

pozostałe obiekty stacji bazowej. Bowiem zgodnie z literalnym brzmieniem art. 3 pkt 3 prawa budowlanego definiującego budowlę, wskazuje się na 'części budowlane urządzeń...
. Nie ma przy tym znaczenia, czy dotyczy to wprost wymienionego w nawiasie art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego urządzenia technicznego, czy innego - ważna jest bowiem jego konstrukcja...

II OSK 2949/16 - Wyrok NSA z 2018-11-27

art. 59f ust. 1 w zw. z art. 59a ust. 2 pkt 1 i pkt 2 Prawa budowlanego powinien być wykładany w ten sposób, że stanowi on podstawę wymierzenia kary z tytułu...
udokumentowane w sposób określony w art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego Dnia 27 listopada 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA...

II OSK 1879/17 - Wyrok NSA z 2018-02-23

. Kodeks postępowania administracyjnego oraz na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (dalej: Prawo budowlane), po rozpatrzeniu odwołania E. K...
na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1, ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013r., poz. 1409 ze zm., dalej zw. Prawo budowlane) nakazał Miastu S...

I SA/Ol 943/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-01-31

. 961), dalej ustawa o inwestycjach. Organ powołał się na art. 2 ust. 1, art. 1 a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. i art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Wyjaśnił, że treść art. 3...
pkt 3 ustawy - Prawo budowlane została ustalona ustawą o inwestycjach, który obowiązuje od dnia 16.07.2016r.. Obecnie elektrownia wiatrowa stanowi w całości obiekt...

II FSK 107/16 - Wyrok NSA z 2018-01-09

. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) - dalej jako 'u.p.o.l.', przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) - dalej...
jako 'Prawo budowlane', oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316...

I SA/Ol 69/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-03-28

. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), a także załącznika do ustawy Prawo budowlane. Podniósł, że na skutek zmian przepisów, które weszły w życie na mocy ustawy z dnia...
jako budowlę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składającą się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100