Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

P 2/98 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1999-01-12

Art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414; zm.: Dz.U. 1995 nr 141 poz. 692; Dz.U. 1996 nr 100 poz. 465, nr 106 poz. 496, nr 146 poz...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414; zm.: Dz.U. 1995 nr 141 poz. 692; Dz.U. 1996 nr 100 poz. 465, nr 106 poz. 496, nr 146 poz. 680...

II SA/Łd 1760/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-09-23

W świetle treści art. 50 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ i nawiązania w art. 51 ust. 1 tej ustawy do tegoż art. 50 Prawa...
wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie art. 50 Prawa budowlanego. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi Jarosława T...

II SA/Ka 769/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-01-25

z 18.02.1997 r. odmówiono temu żądaniu z powołaniem się na treść art. 104 Kpa i art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm. - zwanej...
dalej prawem budowlanym/ oraz par. 42 ust. 1 rozporządzenia., W uzasadnieniu decyzji podniesiono, iż sporne ogrodzenie pomiędzy posesjami nr ew. 87 i nr ew. 123 km 102...

II SA/Kr 1498/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-10-22

1974 r. - Prawo Budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, 2. Zmiana sposobu użytkowania o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane /Dz.U....
oddala. Decyzją z dnia 8.04.1998 r. (...) Prezydent Miasta K. działając na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo Budowlane /Dz.U. nr 38...

IV SA 1530/97 - Wyrok NSA z 1999-09-24

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym...
ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego., 2. Przepis art. 61 Prawa budowlanego wyznacza granice, w ramach których właściciel lub zarządca obiektu budowlanego może użytkować obiekt...

IV SA 543/97 - Wyrok NSA z 1999-03-30

'Budowa zakończona' w rozumieniu art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ jest to określenie stanu faktycznego...
budowy tzw. samowoli budowlanej, przed dniem wejścia w życie nowego Prawa budowlanego /l stycznia 1995 r./, a nie stanu zaawansowania budowy obiektu w wyniku wydania decyzji...

II SA/Gd 246/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-03-16

zagospodarowania terenu., Zatem od dnia 24 grudnia 1997 r. nie każda budowa, która według przepisów Prawa budowlanego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, wymaga...
Miasta G., powołując się na art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 prawa budowlanego, decyzją nakazał Andrzejowi T. przedłożyć do dnia 30 listopada 1996 r. inwentaryzację...

II SA/Kr 2624/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-07-27

Przedmiotem postępowania wszczętego zgłoszeniem stron może być jedynie budowa obiektów objętych katalogiem art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U....
administracyjnego na ich rozpoczęcie /art. 28 Prawa budowlanego/, organy administracyjne nakazały inwestorowi dokonanie rozbiórki., Natomiast skarżący twierdzą...

II SA/Kr 1322/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-12-22

Obecne regulacje prawne w odniesieniu do budowli hydrotechnicznych przewidują odrębne i szczegółowe unormowania, obowiązujące obok regulacji z zakresu prawa budowlanego...
. Wynika to z przepisu art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, który stanowi, że przepisy tej ustawy...

OPS 4/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-06-21

874/98, do wyjaśnienia (...):, W jakim zakresie w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ podlegają...
: Prezydent Miasta B. decyzją z dnia 18 marca 1998 r. na mocy art. 104 Kpa oraz art. 29 ust. 1 pkt 7 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
1   Następne >   +2   +5   +10   24