Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 318/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-14

budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, z późn. zm. [na dzień wydania zaskarżonej decyzji Dz. U. z 2020 r. poz. 1333]), zwanej dalej Prawem budowlanym, nakazał rozbiórkę...
, że odbudowa wieży strażackiej na budynku OSP w [...] mieści się w definicji art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego i na wykonanie tego obiektu wymagane było uzyskanie pozwolenia...

VII SA/Wa 456/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-25

, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym, tj. art. 29 ust. 3 pkt 3a Prawa budowlanego instalacja, której dotyczy zgłoszenie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę., Zaskarżoną...
decyzją z dnia [...] stycznia 2021 r. Wojewoda [...] utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego...

II SA/Ke 684/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-12-29

ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane t.j.: 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami...
art. 20 ust. 2 Prawa budowlanego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wyznaczając termin wykonania obowiązku do dnia 31...

VII SA/Wa 1890/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-25

wskazał art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.; 'Prawo budowlane'); w uzasadnieniu zaś podał, że realizacja...
budowlanego; stanowi odrębny od budynku obiekt budowlany będący budowlą stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa...

II SA/Go 499/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-08-31

w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem wykonanych w tym budynku robót budowlanych, polegających na wykonaniu nowych tynków i nowego dachu o konstrukcji drewnianej...
[...] lipca 2015 r. WINB uchylił decyzję PINB z dnia [...] czerwca 2015 r., który powołując się na art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz...

VII SA/Wa 297/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-11

., Decyzją z dnia [...] grudnia 2012 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] orzekł o braku podstaw do rozstrzygnięcia w oparciu o art. 66 ust. 1 ustawy Prawo...
, że w niniejszym postępowaniu nie było podstaw do zastosowania trybu naprawczego (art. 50-51 Prawa budowlanego), gdyż odstępstwo od norm techniczno-budowlanych nie miało...

II OSK 427/21 - Wyrok NSA z 2021-12-15

1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, dalej: 'ustawa Prawo budowlane')., Na powyższe postanowienie organu wojewódzkiego zażalenia do GINB złożyli M. W. i K. M...
wykonania robót budowlanych określonego w ustawy Prawo budowlane w przypadku braku wniesienia sprzeciwu. Po pierwsze, stoi temu na przeszkodzie art. 122a § 1 k.p.a....

VII SA/Wa 1893/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-26

pod numerem [...]. Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga rozbiórka budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków...
. pkt 2 - obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki. Zgodnie z art. 39 ust. Prawa...

II SA/Op 497/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-11-23

. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), dalej: Kpa, w zw. z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst...
. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, wydał decyzję z [...], nr [...], nakładającą na Inwestorów obowiązek wykonania, w terminie do 31 grudnia 2019 r., robót naprawczych...

II OSK 758/21 - Wyrok NSA z 2021-05-04

., nr [...], na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 i ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca...
nr [...] r., nakazującą właścicielom lokali mieszkalnych tworzących Wspólnotę Mieszkaniową, na podstawie art. 51 ust. 5 Prawa budowlanego, rozbiórkę części obiektu, tj...
1   Następne >   +2   +5   +10   100