Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 436/08 - Wyrok NSA z 2009-03-27

nałożenia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem oddala skargi kasacyjne Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Gdańsku z dnia [...] sierpnia 2007 r. w przedmiocie nałożenia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem...

II OSK 1176/08 - Wyrok NSA z 2009-07-16

. 37 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm.- zwanej dalej Prawem budowlanym z 1974 r.), w związku z art. 103 ust. 2...
oraz art. 80 i 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.- zwanej dalej Prawem budowlanym z 1994 r...

I SA/Bd 3/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-03-25

energetyczne, gondole z umieszczonymi w nich urządzeniami oraz skrzydła nie są budowlami w rozumieniu ustawy prawo budowlane, a w konsekwencji nie stanowią przedmiotu...
o podatkach, budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane...

II SA/Go 482/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-09-03

na działce nr [...]. W związku z powyższym PINB w dniu [...] lipca 2008r., działając na podstawie art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156...
, poz. 1118 ze zm., dalej: prawo budowlane), przeprowadził kontrolę obowiązkową zakończonej budowy obiektu budowlanego. PINB ustalił, że budowa pawilonu handlowego...

II SA/Kr 468/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-06-18

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. -Powiat Grodzki na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane decyzją z dnia [...] stycznia 2007 r...
Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. - Powiat Grodzki wydał na podstawie art. 40 ustawy Prawo budowlane z dnia 24 października 1974 r. decyzję - znak: [...] na mocy...

II SA/Ol 705/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-19

o rozpoznanie wniosku w przedmiocie rzeczowej samowoli budowlanej. Organ nadzoru winien rozważyć, czy w sprawie ma zastosowanie art. 48 prawa budowlanego., W przypadku...
stwierdzenia, że nie ma przesłanek z wymienionego przepisu, organ winien dokonać oceny wniosku w trybie art. 51 ustawy Prawo budowlane, kierując się wskazaniami zawartymi...

II SA/Wr 249/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-29

., iż udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku przy ul. [...] we W. wykluczyłoby prowadzenie postępowania w trybie przepisów art. 51 Prawa budowlanego, bowiem przepisy...
te - zawarte w rozdziale 5 'Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych' Prawa budowlanego - znajdują zastosowanie wyłącznie w stosunku do inwestycji, które nie zostały...

II OSK 1134/08 - Wyrok NSA z 2009-07-10

., powołując się na art. 48 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, odmówił wydania nakazu rozbiórki wskazanego wodociągu., W uzasadnieniu swojej decyzji organ...
administracji podniósł, że tą decyzją załatwił wniosek stron dotyczący wydania, na podstawie art. 48 Prawa budowlanego, nakazu rozbiórki wodociągu. Dalej wskazał, że zgodnie...

II SA/Wr 171/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-29

kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, jest niezgodne ze stanem faktycznym w zakresie stwierdzenia zgodności wykonanego obiekty...
budowlanego. Rodzi to dla organu obowiązek odmowy udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego na mocy art. 59 ust. 5 Prawa budowlanego., Organ I instancji...

II SA/Gd 313/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-09-24

na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zaświadczenie),, c) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane., Powyższe...
w zw. z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm. - dalej jako ustawa - Prawo budowlane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100