Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 801/11 - Wyrok NSA z 2012-07-25

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) orzekł o braku przesłanek do wydania decyzji nakazującej M. P. (jako inwestorowi) wykonanie rozbiórki...
do I. Z., PINB wskazał, iż w ramach postępowania naprawczego, które prowadzone było według trybu określonego w przepisie art. 51 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, doprowadzenie...

II OSK 1283/11 - Wyrok NSA z 2012-11-20

2007 r. wydana na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego zobowiązał P. K. do wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce części powierzchni...
utwardzonej w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem. Po rozpatrzeniu odwołania P. K. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie...

II SA/Gd 564/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-11-28

z dnia 14 maja 2012 roku, nr [...], wydaną na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zm...
. - dalej jako 'ustawa - Prawo budowlane') oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, nr 98, poz. 1071...

II SA/Gd 165/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-06

2008 roku, nr [...])., Decyzją z dnia 7 stycznia 2009 roku, nr [...], wydaną w oparciu o art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst...
jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zm. - dalej jako ustawa - Prawo budowlane), nakazano Z. B. , J. B. i M. B. wykonanie robót budowlanych polegających...

II SA/Kr 1960/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-26

Budowlanego w T. działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nałożył na Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe...
, czy poprzedni sposób użytkowania budynków był zgodny z prawem., Po ponownym rozpatrzeniu sprawy decyzją z dnia 3 marca 2005 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w T...

II SA/Kr 806/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Nadzoru Budowlanego w Z. postanowieniem z dnia 24 listopada 2011 r., na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2010 r., Nr 243...
tj. G.M. , K.W. i P.W. , nie dopełnili obowiązku wynikającego z art. 55 ustawy Prawo budowlane, co uzasadnia nałożenie na nich kary pieniężnej o której mowa w art. 57...

I SA/Łd 1123/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-23

. 3 pkt 3 w związku z pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Choć zawarte w tym przepisie wyliczenie budowli ma charakter przykładowy, niemniej wspólną...
gazów i chłodzeniu maszyn. Nie może ono zostać zatem uznane za budowlę w rozumieniu prawa budowlanego, gdyż sam związek użytkowy nie jest wystarczający. Potrzebny...

II OSK 323/11 - Wyrok NSA z 2012-05-11

Miasta Poznania na podstawie art. 30 ust. 2, 5 i 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.- zwanej...
dalej Prawem budowlanym) oraz art. 104 k.p.a. wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na montażu urządzenia reklamowego przy ul...

II OSK 1345/11 - Wyrok NSA z 2012-11-28

określonych czynności, w celu doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem., W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne...
[...] stycznia 2009 r. nakładającej na skarżącą, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118...

II OSK 185/11 - Wyrok NSA z 2012-04-19

zabudowy i kubaturą. Zatem w niniejszej sprawie, zdaniem organu, zastosowanie będą miały przepisy ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 156...
. 48 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, gdyż budowa gołębnika nie jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe, zatwierdzonego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100