Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 1127/87 - Wyrok NSA z 1988-04-12

z powszechną elektryfikacją wsi, stosowania przepisów ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, w tym jej art.. 21 ust. 4, art...
art.. 21 ust. 4 prawa budowlanego - po upływie roku od jej wydania, ponieważ inwestor nie uzyskał decyzji zezwalającej na wejście w teren i nie wystąpił o pozwolenie...

IV SA 473/88 - Wyrok NSA z 1988-07-27

1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ i dlatego orzeczenie rozbiórki zapadło z naruszeniem tego przepisu. ...
uchyla zaskarżoną decyzję. Wszystko to uzasadnia twierdzenie o nie wykazaniu w niniejszej sprawie, że wzniesiony przez skarżącą obiekt budowlany powoduje...

IV SA 287/88 - Wyrok NSA z 1988-06-08

Wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego /art. 40 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ ma ten skutek...
mieć na względzie, że skoro szklarnia została zalegalizowana przez wydanie pozwolenia na jej użytkowanie w trybie art. 40 prawa budowlanego, to brak jest podstaw...

III ARN 2/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

lipca 1987 r. IV SA 154/87, uchyla zaskarżony wyrok i skargę oddala. W świetle przepisów ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229...
- jest obiektem budowlanym i że montaż takiego obiektu zalicza się do robót budowlanych, wymagających w myśl art. 28 tego prawa pozwolenia na budowę., Naczelny Sąd Administracyjny...

IV SA 258/88 - Wyrok NSA z 1988-05-12

do rozstrzygania spraw z zakresu prawa budowlanego. Naruszony również został art. 3 Kpa, wyłączający prowadzenie wobec Naczelnika Miasta i Gminy postępowania...
przepisów art. 3 prawa budowlanego., Ta decyzja Ministra została doręczona także Józefowi K., właścicielowi nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym, graniczącej...

IV SA 333/88 - Wyrok NSA z 1988-06-16

pkt 1 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, nakazał rozbiórkę samowolnie wybudowanych fundamentów budynku...
. wniósł o jej uchylenie. Zarzucił, że decyzja wydana została z rażącym naruszeniem art. 31 ust. 1 prawa budowlanego, gdyż dla jednostki osadniczej wsi R. nie ma miejscowego...

SA/Ka 1058/87 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1988-03-30

art. 37 ust. 1 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze /Dz.U. 1978 nr 4 poz. 12 ze zm./ oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane...
/Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ i par. 43 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawach nadzoru urbanistyczno-budowlanego /Dz.U. nr 8 poz...

IV SA 54/88 - Wyrok NSA z 1988-04-19

osób trzecich /art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. ...

IV SA 644/88 - Wyrok NSA z 1988-09-05

do dnia 30 września 1987 r. Decyzja ta została wydana na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/. , Organ...
z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ niedopuszczalne jest wydawanie nakazów rozbiórki na obiekty budowlane wzniesione na czas określony...

IV SA 957/87 - Wyrok NSA z 1988-06-13

stycznia 1961 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 7 poz. 46/ stanowił, że odszkodowanie w przepisach o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości nie należy się za obiekt...
, że nie przysługuje skarżącej odszkodowanie za budynki w przypadku wywłaszczenia. Jednakże obecnie obowiązująca ustawa z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U....
1   Następne >   +2   6