Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 2118/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-21

dla powiatu p. postanowieniem z dnia [...] września 2003r. na podstawie art. 50 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz. 1126, z późniejszymi...
. K., Następnie organ nadzoru budowlanego pierwszej instancji decyzją z dnia [...] września 2003r. na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, nakazał S. i D. R...

II OPS 2/10 - Uchwała NSA z 2011-01-10

Przepis art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) nie stanowi podstawy do wydania decyzji...
nakładającej na inwestora obowiązek złożenia przewidzianego w art. 32 ust. 4 pkt 2 tej ustawy oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane...

II OSK 416/10 - Wyrok NSA z 2011-03-22

. 2 pkt. 1 art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu...
.) oraz art. 80 ust. 2 i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) utrzymał w mocy postanowienie organu...

II OSK 417/10 - Wyrok NSA z 2011-03-22

, art. 80 ust. 2 pkt. 1 art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r...
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) utrzymał w mocy postanowienie organu I instancji. W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie...

II SA/Gd 802/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-23

budowlanych do stanu zgodnego z prawem 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu...
postanowieniem z dnia 5 listopada 2004 r., powołując się na art. 50 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r...

VII SA/Wa 972/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-28

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98., poz. 1071 z późn. zm. - zwanej dalej k.p.a.) oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U....
z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. - zwanej dalej ustawa Prawo budowlane), po przeprowadzeniu postępowania z urzędu, - stwierdził nieważność decyzji Burmistrza...

II SA/Op 430/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-06-06

ten nie został wykonany., Stwierdzając, że roboty budowlane wykonane zostały w sposób, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz...
odstępstwa od zatwierdzonego projektu i decyzji o pozwoleniu na budowę, lecz samowolę budowlaną, do której ma zastosowanie art. 48 Prawa budowlanego., Biorąc pod uwagę wskazania...

II OSK 1792/10 - Wyrok NSA z 2011-12-07

. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 51 ust. 7 w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo...
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.- zwanej dalej Prawem budowlanym) oraz art. 123 k.p.a. nałożył na A. S. obowiązek wykonania robót...

II OSK 386/10 - Wyrok NSA z 2011-02-25

. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sępolnie Krajeńskim na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wymierzył inwestorom- M. K. - R...
z naruszeniem przepisu art. 55 pkt 3 w/w ustawy Prawo budowlane, budynku bukaciarni, położonej przy ulicy [...] w W., W uzasadnieniu organ podniósł, iż przeprowadzona w dniu 9 lutego...

II SA/Po 525/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-12

. na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 ze zm.) uchylił decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego...
zgodnego z prawem. Od powyższej decyzji odwołanie wniosła M. K.., Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia [...] 2010 r. uchylił w całości zaskarżoną...
1   Następne >   +2   +5   +10   100