Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

OSA 2/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-05-28

Przepis art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie ma zastosowania w sytuacji, gdy budowa została podjęta po dniu...
, kontynuowana po wstrzymaniu wykonania tej decyzji i stwierdzeniu jej nieważności, jest innym, niż określony w art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przypadkiem...

OPS 4/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-26

stycznia 1995 r. na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ w związku z art...
. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ może mieć zastosowanie przepis art. 39 powołanej ustawy z dnia 24...

OPS 9/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-26

Decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, na podstawie art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm...
odstępstw inwestora od zatwierdzonego projektu budowlanego organ nadzoru wstrzymał roboty budowlane w oparciu o art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy 'Prawo budowlane' z dnia 7...

II SA/Ka 1057/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-02-27

Jakkolwiek ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie zawiera wyraźnie sformułowanego zakazu retroakcji, to z art. 7 Konstytucji...
objęta dyspozycją art. 48 prawa budowlanego - o ile nie byłoby zastrzeżenia art. 103 ust. 2 prawa budowlanego, iż do takich obiektów stosuje się przepisy dotychczasowe...

SA/Sz 2652/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-09-05

nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę niewątpliwie narusza jednoznaczny w swej treści art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...
zawartej w art. 48 Prawa budowlanego. Jednak rozpoczęcie budowy na podstawie decyzji nieostatecznej nie może być, w świetle treści art. 48 i art. 28, uznane za objęte...

II SA/Ka 2323/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-11-22

Stwierdziwszy fakt samowoli budowlanej zdefiniowany w art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ - organ nadzoru budowlanego...
nie ma możliwości prawnych skorzystania z uregulowań zawartych w art. 50, czy art. 51 Prawo budowlanego. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 listopada...

II SA/Ka 1597/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-06-04

, że art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ odnosi się do tego rodzaju robót budowlanych, które wymagają...
. na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nakazał Jerzemu J. usunąć warstwę żwiru o grubości około 30-40 cm...

II SA/Po 1115/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-13

i wyposażenie w fundament przesądzałby o ewentualnej kwalifikacji kabiny telefonicznej, jako budynek /art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U....
. 3 pkt 4 Prawa budowlanego obiektów małej architektury, których charakter nie wymaga wyposażenia w instalację, ewentualna obecność instalacji nie wyróżnia rodzajowo...

II SA/Po 1112/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-13

1. Kryterium rozmiarów obiektu nie stanowi, w myśl art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./, jedynej...
i wystarczającej przesłanki pozwalającej na zaliczenie go do obiektów małej architektury., 2. Jakkolwiek wyliczenie obiektów małej architektury w art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego...

III RN 89/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-04-06

Przepis art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ stanowi podstawę prawną nakazania rozbiórki części budynku dobudowanej...
nakazania rozbiórki obiektu budowlanego, na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego-Ośrodka...
1   Następne >   +2   +5   +10   50