Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 14/82 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1982-12-31

. 1 Prawa budowlanego/ może być także miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego /art. 12, art. 13 ust. 3 ustawy o planowaniu przestrzennym/. Sąd Najwyższy...
ust. 1 prawa budowlanego z dnia 24 października 1974 r. /Dz.U. nr 38 poz. 229/, który nie mógł mieć - zdaniem tego Sądu - zastosowania, gdyż dla miasta B. istnieje...

I SA 1134/82 - Wyrok NSA z 1982-12-20

. Studnia nie jest wprawdzie expressis verbis zaliczona do obiektów budowlanych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U....
decyzji nr OT-NS-8385/1/83 - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ oraz par. 32 i 51 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego...

SA/Wr 313/82 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1982-09-07

Pozwolenie na budowę traci ważność z mocy prawa, jeżeli jest spełniona przesłanka z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 1974 roku - Prawo budowlane /Dz.U....
. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ pozwolenie na budowę utraciło ważność. Skarżący natomiast podniósł...

I SA 298/82 - Wyrok NSA z 1982-09-06

1. Artykuł 46 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ nie upoważnia organu administracji państwowej do wydania nakazu...
ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, nakazał spadkobiercom Jana Z. /to jest Kazimierzowi Z., Zenonowi Z., Marii Ch...

I SA 708/82 - Wyrok NSA z 1982-09-14

i art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ i par. 5 ust. 2 oraz par. 45 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra...
na terenie, na którym znajduje się działka, budownictwo jednorodzinne dla ludności nierolniczej. W związku zatem z tą opinią i art. 3 prawa budowlanego...

SA/Wr 191/82 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1982-06-24

bowiem jest przepisem szczególnym w stosunku do ogólnej zasady wyrażonej w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, zgodnie...
nieważności własnej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Miasta, jako wydanych z rażącym naruszeniem przepisu art. 29 ust. 5 prawa budowlanego, według...

SA/Kr 517/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-01-19

i koliduje z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38. poz. 229 ze zm./., 3. Przesłanką wydania decyzji na podstawie art. 35 ustawy...
i warunki realizacji inwestycji w postaci przebudowy wyjść z GPZ Przeworsk. W podstawie prawnej decyzji powołał się na art. 20 prawa budowlanego oraz par. 9...

SA/Po 82/82 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1982-05-19

z rodziną w domu swym zamieszkał. , Decyzją z dnia 7 lipca 1981 r. Naczelnik Gminy R. postanowił, na podstawie art. 37 ust. 2 prawa budowlanego, przejąć na własność Państw...
stwierdza on, że Czesław P. postawił budynek mieszkalny bez wymaganego prawem pozwolenia i bez zatwierdzonego projektu budowy. Nagminnie występująca samowola budowlana...

I SA 106/82 - Wyrok NSA z 1982-07-02

przestrzegania przepisu art. 5 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ stanowiącego, że obiekty budowlane powinny...
na podstawie art. 29 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ udzielił Kazimierzowi S. pozwolenia na budowę budynku...

I SA 95/82 - Wyrok NSA z 1982-05-04

października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, nie dają organowi administracji podstaw do wydania decyzji nakazującej rozbiórkę budynku dotychczas...
art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ i podając w uzasadnieniu, że część ta jest oddalona od nowo wybudowanego...
1   Następne >   +2   4