Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 2399/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-04-12

dodatkowego ocieplenia powstaje nowy dotychczas nie istniejący element budynku., 2. Użyte w art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...
pozostałą część obiektu budowlanego., 3. Mając na uwadze ustawową definicją obiektu budowlanego /art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego/ jest oczywiste, że ocieplenie budynku...

OPS 20/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-05-15

. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, nie jest budowaniem obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu art. 48 tej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny...
już budynku mieszkalnym, jako urządzenie budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, stanowi część...

II SA/Ka 1834/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-06-19

się m.in. stawy rybne. Nie można więc stawów rybnych zaliczyć do budowli hydrotechnicznych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
a więc i obiekty budowlane /art. 3 pkt 3 w związku z art. 3 pkt 1 prawa budowlanego/., 2. Z przepisu art. 29 ust. 2 pkt 4 prawa budowlanego wynika, że wykonanie urządzeń...

II SA/Łd 800/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-06-14

Odesłanie w ust. 2 art. 103 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ do przepisów dotychczasowych w sprawie samowoli...
budowlanej oznacza zastosowanie do likwidacji skutków takiej samowoli środków prawnych określonych w przepisach ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawa budowlanego /Dz.U....

SA/Rz 2417/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-03-16

1. Skoro Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi nie określa wymogów dla rozciągnięcia napowietrznego przewodu sieci telewizji kablowej, to przewód taki nie mieści...
się w pojęciu 'budowli', zdefiniowanym w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./., Stąd też organ nadzoru budowlanego...

II SA/Po 1799/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-12-19

. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126/., 2. Skoro po zgłoszeniu zamiaru zainstalowania urządzenia reklamowego właściwy organ nie podjął działań, o których mowa...
w art. 30 ust. 1a Prawa budowlanego, ani też stosowną decyzją nie wniósł sprzeciwu względnie nie nałożył obowiązku uzyskania przez skarżącego pozwolenia na budowę /art...

II SA/Lu 1204/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-12-21

1. Decyzja o wznowieniu robót budowlanych /art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie może być utożsamiana z nową...
- wydawanych na podstawie art. 37 ust. 2 Prawa budowlanego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej /starostę/, to organ nadzoru budowlanego nie jest uprawniony...

IV SA 2350/97 - Wyrok NSA z 2000-01-17

z wnioskiem o orzeczenie w przedmiocie zastosowania kary w zakresie nie uregulowanym przepisami ustawy - Prawo budowlane powinno być prowadzone przy odpowiednim zastosowaniu...
wyjaśniające prowadzone było z naruszeniem art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm.;/, decyzja o ukaraniu nie precyzuje...

IV SA 518/98 - Wyrok NSA z 2000-04-27

i ich usytuowanie /Dz.U. 1995 nr 10 poz. 46/, nie może stanowić o wydaniu decyzji na podstawie art. 66 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...
./., Gdyby przyjąć taki punkt widzenia, że art. 5 i art. 61 Prawa budowlanego stanowią wystarczającą podstawę do wydania decyzji na podstawie art. 66 w stosunku do obiektów...

II SA/Ka 229/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-11-28

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ cmentarz jest budowlą, a więc i obiektem budowlanym. Naczelny Sąd...
art. 59 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. W uzasadnieniu organ wskazał, że decyzją z dnia 24 października 1996 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   42