Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 555/20 - Wyrok NSA z 2020-07-17

1. Pojęcie 'rozpoczęcia budowy', o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nie dotyczy decyzji o pozwoleniu na wznownienie robót...
budowlanych wydawanej przez organ nadzoru budowlanego na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane; 2. Instytucja wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę...

II FSK 1580/18 - Wyrok NSA z 2020-07-16

lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716, dalej: 'u.p.o.l.') w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm., dalej...
: 'Prawo budowlane') poprzez uznanie, że w związku ze zmianą definicji budowli zawartej w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 20 maja 2016...

II SA/Kr 1118/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-26

. 2 pkt 1 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm. - dalej 'prawo budowlane') oraz art. 123 ustawy z dnia...
pozwolenia przewidziane w art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) stanowi odrębne, samodzielne...

II OSK 1530/20 - Wyrok NSA z 2020-10-27

. 7 Prawa budowlanego, aktualnym na dzień opracowania projektu, a także oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane., Decyzją...
z [...] kwietnia 2018 r. PINB, działając na podstawie art. 48 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), dalej: Prawo...

II OSK 1473/18 - Wyrok NSA z 2020-10-06

decyzją z [...] czerwca 2016 r. nr [...] (na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane)., Decyzją z [...] listopada 2016 r., znak: [...],[...] Wojewódzki Inspektor...
Nadzoru Budowlanego udzielił E. Sp. z o.o. z siedzibą w W. wnioskowanego pozwolenia na użytkowanie, jednocześnie na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy Prawo budowlane organ...

VII SA/Wa 752/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-18

budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm., 'Prawo budowlane'), PINB nałożył na skarżącą obowiązek przedłożenia czterech jednobrzmiących egzemplarzy projektu budowlanego...
budowlanych oraz w razie potrzeby wykonanie określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem., 24...

II OSK 158/20 - Wyrok NSA z 2020-06-23

i art. 42 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1974 r. Nr 38, poz.229 ze zm.) z wyłączeniem art. 56 Prawa budowlanego z 1974 r., podczas...
gdy skoro przedmiotem postępowania jest obiekt wybudowany przed wejściem w życie Prawa budowlanego z 1994 r., to całe postępowanie powinno toczyć się pod rządami ustawy - Prawo...

VII SA/Wa 875/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-08

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm. - dalej jako 'Prawo budowlane z 1994 r.') stwierdził niedopuszczalność zażalenia...
ustawy Prawo budowlane z 1974 r. stronom postępowania nie przysługuje zażalenie, należało wydać postanowienie stwierdzające niedopuszczalność zażalenia E. T. na postanowienie...

II OSK 3991/19 - Wyrok NSA z 2020-06-26

r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), nakazał skarżącej Spółce rozbiórkę trzech dodatkowych anten sektorowych, zamontowanych na istniejącej stalowej...
budowlanego. Ponadto wykonane w niniejszej sprawie roboty budowlane nie polegają na instalowaniu na obiektach budowlanych urządzeń, o jakich mowa w art. 29 ust. 2 pkt 15 Prawa...

II OSK 1630/18 - Wyrok NSA z 2020-08-20

art. 51 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) nakazał inwestorowi [...] sp. z o.o....
z uchybieniem terminu do wniesienia sprzeciwu (art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo budowlane). Z kolei w dniu [...] grudnia 2016 r. PINB przeprowadził czynności kontrolne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100