Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 2459/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-10-01

W. na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./, art. 104 Kpa oraz art. 4 ust. 1 pkt 11 i ust. 2 ustawy z dnia...
Prawo budowlane nakazał Przedsiębiorstwu Grupa Inwestycyjna 'GI' Sp. z o.o. we W. rozbiórkę wykonanych bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dwóch zespołów budynków...

OPS 4/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-07-04

Przepis art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ określa kilka specjalności instalacyjnych w zakresie...
Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:, Czy brzmienie przepisu art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm...

III RN 220/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-02-20

1. Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich, o której mowa jest w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawa budowlanego /Dz.U. nr 38 poz...
na użytkowanie obiektu budowlanego, wydawanej na podstawie art. 42 w związku z art. 40 Prawa budowlanego z 1974 r., był inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego., 3...

II SA/Gd 1930/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-02-13

Odpowiednie stosowanie przepisu jest dopuszczalne, gdy zezwala na to przepis szczególny /np. art. 51 ust. 4, art. 71 ust. 3 Prawa budowlanego/., W ustawie z dnia 7 lipca...
1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ brak jest przepisu zezwalającego na odpowiednie stosowanie art. 51 ust. 1a Prawa budowlanego do inwestora...

II SA/Kr 80/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-10-03

W ramach unormowania z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ mieszczą się tylko takie obiekty budowlane...
Budowlanego, na podstawie art. 50 prawa budowlanego, wstrzymał wykonanie przedmiotowych prac., Decyzją z dnia 18.03.1996 r. wydaną na postawie art. 51 prawa budowlanego...

II SA/Wr 1945/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-03-12

Nie można w uzasadnieniu decyzji podjętej w innej sprawie przesądzić brak podstaw do zastosowania art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89...
1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, nakazał Marii i Bożysławowi N. dostarczyć do 30 września 1999 r. dokumentację powykonawczą na dokonane roboty...

II SA/Ka 2985/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-06-17

Nakaz wynikający z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ w świetle art. 52 tego prawa i art. 77...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku Józefa M. wstrzymał roboty budowlane związane z regulacją...

II SA/Kr 184/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-12-30

W kontekście regulacji zawartej w art. 48 i art. 83 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, przepis art. 49 powinien być wykładany...
w stropodachu otwór o wymiarach 60 x 52 cm. Gołębnik stanowi tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego, które to prawo w art. 29 nie przewiduje...

SA/Bk 1416/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-02-13

w art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ ale jest też budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 - prawa budowlanego...
wchodzącą w zakres szerokiego pojęcia obiektu budowlanego. Aby urządzenie budowlane, o jakim mowa w art. 3 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane, podlegało regulacjom tego prawa...

SA/Sz 2251/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-05-16

1. Przesłanką zastosowania przepisu art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ jest stwierdzenie istnienia odstępstw...
Prawa budowlanego są ustalenia organu nadzoru budowlanego i wydane postanowienie w trybie art. 51 cyt. ustawy. Są to odrębne postępowania., Gdyby ustawodawca chciał...
1   Następne >   +2   +5   +10   57