Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 1531/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-09

w zw. z art. 80 ust. 2, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), nałożył na B...
(wykonano ca 331m2). W celu doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z prawem PINB postanowieniem z dnia [...] maja 2007r. wstrzymał prowadzenie robót budowlanych i nałożył...

II OSK 2268/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

do protokołu dokumentację fotograficzną., W dniu 29 czerwca 2011 r. inwestor złożył na podstawie art. 55 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r...
została przez Lubuskiego WINB-a obowiązkowa kontrola zakończonej budowy obiektu budowlanego w myśl art. 59a Prawa budowlanego. Z protokołu przeprowadzenia tej czynności...

II OSK 2480/12 - Wyrok NSA z 2014-03-12

samowolnie w 1975 r. W ocenie organu do tego rodzaju samowoli zastosowanie winien znaleźć art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz...
. 414 ze zm.), zw. dalej Prawem budowlanym 1994 r., nakazujący do takich obiektów stosowanie przepisów dotychczasowych. Wobec tego PINB rozpoznał sprawę w trybie art. 37...

II SA/Wr 11/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-25

nadzoru budowlanego Prawa budowlanego przepisu, który uprawniałby te organy do orzekania w przedmiocie robót budowlanych wykonanych na podstawie dokonanego przez inwestora...
z dokonanym wcześniej zgłoszeniem należy kwalifikować jako roboty wykonane w warunkach, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, tj. bez wymaganego zgłoszenia...

II SA/Gd 288/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-18

Budowlanego dla miasta na prawach powiatu z dnia 5 lutego 2014 r., nr [...]; 2. uchyla decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 16 marca 2012 r...
., nr [...] oraz decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu z dnia 4 stycznia 2012 r., nr [...]; 3. określa, że zaskarżona decyzja...

II SA/Wr 97/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-25

budowlanych, celem doprowadzenia inwestycji do stanu zgodnego z prawem, D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego we W. uchylił w/w decyzję w części dotyczącej terminu...
grudnia 2013 r. następujących robót budowlanych, celem doprowadzenia inwestycji do stanu zgodnego z prawem:, 1. dostosować przedmiotowy zbiornik na nieczystości ciekłe...

II OSK 2020/12 - Wyrok NSA z 2014-01-28

Miasta B. postanowieniem z [...] października 2011 r., powołując się na art. 59g ust. 1 w zw. z art. 59f ust. 1 i art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego, wymierzył skarżącemu...
administracji decyzją z [...] października 2011 r., powołując się na art. 59f ust. 6 Prawa budowlanego, odmówił udzielenia skarżącemu pozwolenia na użytkowanie obiektu...

II SA/Op 266/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-08-05

mając na uwadze przepisy obowiązujące w dacie ich wykonania, tj. przepisy Prawa budowlanego z 24 października 1974 r. Organ stwierdził, że podstawą do wydania decyzji...
. Z. W świetle dokonanych ustaleń organ odwoławczy stwierdził, że wykluczają one możliwość zastosowania obecnie obowiązującego art. 48 ustawy Prawo budowlane, jak również art...

II SA/Po 1300/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-25

od warunków pozwolenia na budowę (art. 36a ust 1 ustawy Prawo budowlane), a zatem zaistniał stan faktyczny określony w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, a mianowicie...
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych wykonywanych w sposób istotnie odbiegający...

II OSK 2476/12 - Wyrok NSA z 2014-03-12

zaskarżone postanowienie. Organ wskazał, że postanowienie zostało wydane w oparciu o art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010...
ust. 1, z tym, że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu'. Przepis art. 54 ustawy - Prawo budowlane zobowiązuje inwestora do zgłoszenia właściwemu organowi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100