Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 20/83 - Wyrok NSA z 1983-05-24

1. Wstrzymanie robót budowlanych może nastąpić tylko na podstawie art. 36 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U nr 38 poz. 229 ze zm...
obiektu z powołaniem się na art. 37 prawa budowlanego organ jest obowiązany wskazać stosowny punkt tego artykułu, uznany za podstawę prawną decyzji i wymienić szczegółowo...

I SA 924/83 - Wyrok NSA z 1983-11-09

Artykuł 37 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ nie przewiduje braku zgody współwłaściciela nieruchomości...
na tarasie budynku nr 3 przy ul. P. Jako podstawę prawną decyzji wskazano art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229...

I SA 855/83 - Wyrok NSA z 1983-10-18

r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207 par. 5 Kpa skargę Krzysztofa K. na decyzję Wojewody...
, położonych w M. Decyzja organu I instancji została wydana na podstawie art. 37 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ bez bliższego...

I SA 1294/82 - Wyrok NSA z 1983-02-08

do dnia 15 czerwca 1982 r. Jako podstawę prawną decyzji wskazano art. 5, 38, 43, 46 i 47 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
utrzymał w mocy decyzją z dnia 8 lipca 1982 r. nr AN.I-8385/10/82 z powołaniem się na art. 5, art. 29, art. 46 i art. 54 ust. 1, 3 i 5 prawa budowlanego oraz par. 43...

I SA 367/83 - Wyrok NSA z 1983-08-10

do dnia 20 lutego 1983 r. W uzasadnieniu tej decyzji, wydanej z powołaniem się na art. 40 i 42 prawa budowlanego, Naczelnik Miasta G. wskazał, że obiekt został...
jednak podkreślić, że art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, będący podstawowym przepisem materialnoprawnym...

I SA 471/83 - Wyrok NSA z 1983-07-18

nieruchomością, które stanowi warunek udzielenia pozwolenia na budowę /art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
. 5 ust. 2 i art. 29 ust. 5 prawa budowlanego, przy czym jednoznacznie podano, że decyzję tę wydano 'na skutek odwołania wniesionego przez Obywatelkę Janinę K.'. W motywach...

I SA 1513/82 - Wyrok NSA z 1983-03-25

O naruszeniu uzasadnionych interesów osób trzecich w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
była w odwołaniu, zarzucali, że zaskarżona decyzja pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa materialnego. zdaniem skarżących, niewłaściwie zastosowano art. 40 prawa budowlanego...

I SA 852/83 - Wyrok NSA z 1983-10-18

. decyzją nr GPO.8382/116/82 z dnia 29 grudnia 1982 r., wydaną na podstawie art. 47 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, nakazał...
po wykonaniu kapitalnego remontu. W tym stanie rzeczy nie zachodzą przesłanki uzasadniające nakazanie na podstawie art. 47 prawa budowlanego rozbiórki budynku. Bez znaczenia...

I SA 1391/82 - Wyrok NSA z 1983-02-25

1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 28 poz. 229 ze zm./., 2. Gdy wykształcenie wyższe osoby ubiegającej się o stwierdzenie uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji...
- jak dla technika - zakresie. Jeżeli zaś chodzi o to, że prawo budowlane nie przewiduje specjalności techniczno-budowlanej w zakresie budowy i konserwacji terenów zieleni...

I SA 1796/82 - Wyrok NSA z 1983-03-30

. zapadła bez udziału zainteresowanych osób trzecich, czym rażąco naruszono art. 5 ust. 1-3 prawa budowlanego i przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, , 2/ decyzji...
dotyczących naruszenia prawa budowlanego - celowe przewlekanie sprawy, nieuwzględnienie opinii radcy prawnego, dowolne interpretowanie kodeksu postępowania administracyjnego...
1   Następne >   +2   4