Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 502/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-02-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' r. Nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej od pozwolenia na budowę nr '[...]' I. uchyla...
się o zwrot kwoty 640 zł jako nadpłaty w opłacie skarbowej za wydanie pozwolenia na budowę odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 KV, słupowej stacji transformatorowej...

II SA/Po 642/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-12-07

obiektu wymagało uprzedniego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, którą inwestor uzyskał w dniu [...] kwietnia 2006r. ([...]), z tym że decyzja...
wcześniejszego pozwolenia na budowę ([...]) z dnia [...] grudnia 2001r., ale o innej lokalizacji. Decyzja ta została jednak wygaszona w dniu [...] kwietnia 2006r. na podstawie...

II SA/Ke 930/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-02-06

w dniu 26 stycznia 2006 r. sprawy ze skargi E. i M. małż. K. na decyzję Wojewody z dnia [...] numer [...] w przedmiocie : pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną...
., S. B., B.C., J. C., K. M., D.M. uchylił decyzję Starosty z dnia [...] nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą E. i M. K. pozwolenia na budowę...

I SA/Ol 498/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-02-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej od pozwolenia na budowę nr '[...]' I. uchyla...
decyzję o pozwoleniu na budowę nie powinien naliczyć opłaty za urządzenia, które stanowią element sieci elektroenergetycznej nie jest możliwe ich funkcjonowanie bez sieci...

II SA/Gd 40/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-07-19

. z o. o. w W. na postanowienie Wojewody z dnia 15 listopada 2005 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej GSM 900 'A' Spółka z o.o. wraz z linią kablową zasilającą w miejscowości G. , na terenie działki nr [...] , Gm. P...

II SA/Gl 784/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-01-26

[...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy M. z dnia [...] r...
. Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Naczelnik Gminy M. udzielił W. L. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego (według projektu typowego), budynku gospodarczego i ogrodzenia...

II SA/Sz 271/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-10-12

[...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę o d d a l a skargę Starosta decyzją z dnia...
[...] Nr [...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił J. i A. M. pozwolenia na budowę [...] na działce nr [...] w[...] przy ul. [...]., Pismem z dnia [...] r. J. i M. S...

II SA/Op 169/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-02-14

[...], nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej do sądu administracyjnego przez B. i W. Ś. jest decyzja Wojewody...
. pozwolenia na budowę pawilonu handlowego zlokalizowanego w K przy ul.[...]., W uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia organ odwoławczy, odnosząc się do wniosku skarżących...

II SA/Go 215/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-12-13

ze skargi R.D. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę oddala skargę Decyzją nr [...] z dnia...
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku P. i U.U., Starosta uchylił decyzję o pozwoleniu na budowę znak: [...] z dnia...

II SA/Gd 127/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-11-09

z dnia 30 grudnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę. Starosta decyzją z dnia 28...
. 2016) po rozpatrzeniu wniosku K. i J. B. z dnia 18 kwietnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę budynku gospodarczego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100