Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 420/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-11-18

letniskowego na terenie działki nr [...] i częściowo na działce nr [...] w S., prowadzonych na podstawie decyzji Wójta Gminy- pozwolenie na budowę...
nr [...] w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę., Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpatrzeniu zażalenia inwestorów od powyższego...

II SA/Rz 258/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-06-01

Wojewody z dnia [...] grudnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia pozwolenia na budowę we wznowionym postępowaniu administracyjnym -skargę oddala- Przedmiotem skargi H...
pozwolenia na budowę z dnia [...] grudnia 2008 r. W związku z tym PINB pismem z dnia 25 maja 2009 r., nr [...] poinformował Starostę o powyższych ustaleniach i jednocześnie...

II SA/Bd 1107/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-03-09

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...] Starosta C. na podstawie art. 104...
, jako bezprzedmiotowe, postępowanie prowadzone z wniosku spółki P. w W., o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Gd 70/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-04-28

w związku z tym wszczęcia stosownego postępowania administracyjnego, gdyż roboty te zostały wykonane bez pozwolenia na budowę, bądź zgłoszenia. Skarżący wskazali...
po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Dodatkowo zwrócili uwagę na art. 29 ust. 3 Prawa budowlanego zgodnie z którym 'pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia mogące...

VII SA/Wa 67/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-30

[...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił I. P. pozwolenia na budowę dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz dwudziestu szamb szczelnych...
. wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę domu w zabudowie jednorodzinnej bliźniaczej oraz kontynuację budowy jednego segmentu budynku mieszkalnego...

II SA/Sz 267/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-26

. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę. Decyzją z dnia [...]r [...]Wojewoda , działając na podstawie art...
. K. od decyzji Starosty M. Nr [...] z dnia [...] r., znak: [...] odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia T. K. pozwolenia na budowę budynku...

II SA/Ol 882/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-11-25

i udzielającej pozwolenia na budowę. W uzasadnieniu stwierdzono, iż okolicznością bezsporną jest fakt uwzględnienia w postępowaniu poprzedzającym wydanie pozwolenia na budowę...
o wznowienie postępowania odmówił uchylenia własnej decyzji udzielającej A. i K. W. pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budowę przyłącza...

II OSK 1827/09 - Wyrok NSA z 2010-06-24

charkter postepowania, o którym mowa w art. 9 Prawa budowlanego w stosunku do postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, przy uwzględnieniu ratio legis...
I instancji z dnia [...] grudnia 2007 r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., W uzasadnieniu swego wyroku Sąd pierwszej...

II SA/Ol 925/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-12-02

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę oddala skargę. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że decyzją...
z dnia '[...]' Prezydent Miasta zatwierdził na rzecz inwestora - spółkę A projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę zespołu zabudowy mieszkalno-handlowo-usługowej...

II SA/Sz 954/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-12-30

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] r...
o zmianę pozwolenia na budowę z dnia 1 lutego 2002 r., nr[...] , w zakresie nie wykonania rozbiórki budynku istniejącego na dz. nr [...] z obrębu [...] [...] , położonej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100