Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPS 3/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-10-20

bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 48 tej ustawy, także wówczas, gdy budowa nie została zakończona. Naczelny Sąd Administracyjny...
się na ustalenia o rozpoczęciu budowy w 1995 r. bez wymaganego prawem pozwolenia. Budowę prowadzi siostra odwołującego się, za jego przyzwoleniem. Jako podstawę...

III RN 12/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-04-17

./, który wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę, korzysta ze wzmocnionej ochrony swoich praw, od chwili wydania przez organ pierwszej instancji decyzji o pozwoleniu na budowę...
pozwolenia na budowę, w dalszym toku tego postępowania, nie wygasa w razie uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /art. 35 ust. 3 ustawy...

II SA/Lu 553/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-02-25

., Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę służyć ma m.in. pełnej identyfikacji istotnych dla decyzji okoliczności faktycznych i prawnych...
. Oddala skargę w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na budowę budynku gospodarczego. Zbigniew Ch. i Alicja Ch., właściciele sąsiadujących ze sobą działek nr 210 i nr 90...

III RN 35/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-09-03

projektanta obiektu budowlanego, jak również organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę lub zatwierdzającą projekt budowlany. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy...
być dostosowane do istniejącej zabudowy, nie przekraczające jej wysokości, a do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć 2 egzemplarze projektu oraz wyrys z ewidencji...

III RN 32/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-11-06

w księdze wieczystej, jeżeli z treści umowy wynika, że jej przedmiot został wydany użytkownikowi wieczystemu, a właściciel gruntu jeszcze przed wydaniem pozwolenia na budowę...
(...) w przedmiocie pozwolenia na budowę na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 1996...

IV SA 1204/96 - Wyrok NSA z 1997-04-11

oddala skargę w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Fakt wykonania przedmiotowego obiektu w stanie surowym zamkniętym, należy uznać...
za zakończenie budowy. Zatem prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stało się bezprzedmiotowe. Nie znajduje bowiem żadnego oparcia tak w przepisach...

II SA/Kr 865/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-08-12

zasadność skargi Ewy K.-B. i Andrzeja B. na decyzję Wojewody (...) z dnia 24 kwietnia 1996 r. w przedmiocie zatwierdzenia planu realizacyjnego oraz pozwolenia na budowę...
/../ w Z. z dnia 7 listopada 1990 r. w sprawie zatwierdzenia planu realizacyjnego i udzielenia pozwolenia na budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków dla D.W. 'K.' w K.-N...

II SAB/Wr 58/96 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1997-03-14

wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę pawilonu handlowego. W sprawie dotyczącej budowy parterowego pawilonu handlowego w obrębie spółdzielczego osiedla...
., (...) Skarżąca nie wykazała jakie jej prawa lub interes prawny zostały w wyniku wydania pozwolenia na budowę naruszone. ...

III RN 33/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-09-03

W postępowaniu administracyjnym o nakazanie przymusowej rozbiórki obiektów budowlanych, których budowa lub przebudowa została zakończona, bez wydanego prawem pozwolenia...
Grzegorza W. wykazały, że budowa tego obiektu o wymiarze 7 x 17 m prowadzona jest bez pozwolenia budowlanego i zatwierdzenia planu realizacyjnego, na terenie przeznaczonym...

SA/Sz 393-394/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-04-18

. Również strony nie kwestionują, że skarżący Z.W. otrzymał decyzją Urzędu Miasta i Gminy z 26.03.1990 r. stanowiącą pozwolenie na budowę warsztatu mechaniki pojazdowej przy ul...
mieszkalnego wymaga pozwolenia na budowę a takowym skarżący nie dysponował, samowolna zmiana przeznaczenia budowanego warsztatu mechanicznego na budynek mieszkalny...
1   Następne >   +2   4