Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 464/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-06-25

Pomorskiego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę uchyla zaskarżoną decyzję i zasądza od Wojewody Pomorskiego na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców 'Z.' 10...
, poz. 1071) odmówił G. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] udzielenia pozwolenia na budowę Centrum [...] z wewnętrzną instalacją gazową oraz przyłączami: wody, gazu, kanalizacji...

II SA/Gd 616/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-06-25

Mieszkańców 'Z.' i Stowarzyszenia W. na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę uchyla zaskarżoną decyzję i zasądza...
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) odmówił G. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] udzielenia pozwolenia na budowę Centrum [...] z wewnętrzną...

SA/Sz 2367/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-05-16

przepisu art. 48 Prawa budowlanego jest brak w momencie wydawania decyzji nakazującej rozbiórkę wymaganego pozwolenia na budowę. Przesłanka ta nie jest spełniona...
budowlanych bez wymaganego ostatecznego pozwolenia na budowę to w art. 48 dokonałby wyraźnego odesłania do art. 28 cyt. ustawy., 4. W sytuacji, gdy inwestor...

II SA/Kr 3852/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-09-17

1. Pozwolenie na budowę wydane podmiotowi, który posłużył się decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której adresatem jest inny podmiot powinno...
o pozwolenie na budowę., 3. Obowiązek uzyskania przez aktualnego inwestora nowej decyzji ustalającej warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wyprowadzić można z brzmienia...

SA/Sz 2527/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-05-24

nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/ nie przesądza o bezprzedmiotowości postępowania o pozwoleniu na budowę. Nie można bowiem postawić znaku równości pomiędzy inwestorem...
, który przystępuje do budowy bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę, a inwestorem, który legitymuje się ostateczną decyzją o ustaleniu warunków zabudowy...

IV SA 50/00 - Wyrok NSA z 2002-04-03

Pozwolenie na budowę zezwala nie tylko na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, lecz również na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu. Może to być montaż...
, ustawienie gotowego obiektu lub jego złożenie z elementów. Zatem ustawienie gotowego kontenera na działce, bez wymaganego pozwolenia na budowę, również stanowi samowolę...

IV SA 2735/01 - Wyrok NSA z 2002-10-07

Wydanie inwestorowi decyzji o pozwoleniu na budowę w sytuacji, gdy decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu była wydana na rzecz inwestora...
zastępczego, nie uzasadnia orzeczenia o stwierdzeniu nieważności pozwolenia na budowę. Nie w każdym też wypadku zasadne jest stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę...

II SA/Ka 1744/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-05-21

. 1 właściwy organ nie wydaje decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, lecz uchyla decyzję o pozwoleniu na budowę., 2. Procedura przewidziana w art. 50-51 Prawa budowlanego...
z 1994 r. nie przewiduje legalizacji samowoli budowlanej, w razie istotnych odstępstw od warunków pozwolenia na budowę. Obowiązkiem inwestora jest doprowadzić roboty...

II SA/Wr 2459/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-10-01

Prawo budowlane nakazał Przedsiębiorstwu Grupa Inwestycyjna 'GI' Sp. z o.o. we W. rozbiórkę wykonanych bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dwóch zespołów budynków...
administracyjne w sprawie realizacji robót budowlanych bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę we W. przy ul. B. 6 jest prowadzone na wniosek Jacka Z. Powiatowy Inspektor...

II SA/Gd 1930/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-02-13

, który rozpoczął budowę na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, która następnie została przez sąd administracyjny uchylona. Zauważyć należy, że sytuacja taka...
faktyczne:, Prezydent Miasta B. decyzją z dnia 22 grudnia 1999 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił Dariuszowi S. pozwolenia na budowę budynku mieszkalno...
1   Następne >   +2   +5   +10   40