Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 52/92 - Wyrok NSA z 1992-04-01

, który ma wejść w życie w 1992 r. przeznacza przedmiotową nieruchomość pod budownictwo usługowo-mieszkaniowe jednak skarżący chciałby uzyskać pozwolenie na budowę przed uchwaleniem...
na przedmiotowym terenie, czy i kiedy wydane były pozwolenia na budowę., Powyższe uchybienia stanowią naruszenie art. 7, 77 § 1, 80 kpa w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy...

IV SA 1394/91 - Wyrok NSA z 1992-03-09

Organ administracji, rozpoznający sprawę o udzielenie pozwolenia na budowę, nie ma podstaw do wydania decyzji odmownej tylko z tego powodu, że wykazane przez inwestora...
z dnia 16 sierpnia 1991 r. Kierownik Urzędu Rejonowego w C. orzekł o utracie ważności pozwolenia na budowę z dnia 29 października 1990 r. w części dotyczącej planu...

IV SA 1069/92 - Wyrok NSA z 1992-09-29

. Po zakończeniu robót środkiem przeciwdziałania nieprawidłowościom budowlanym nie może być utrata ważności pozwolenia na budowę, lecz czynności wynikające z art. 37 lub 40 prawa...
utraty ważności pozwolenia na budowę domu i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją, decyzję Kierownika Urzędu...

SA/Gd 1516/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-02-05

oddala skargę. Przedmiotowy obiekt jest domkiem letniskowym a nie altanką jak to błędnie skarżąca określa., Skarżąca nie posiada decyzji o pozwoleniu na budowę...
uzyskania pozwolenia na budowę. Organy obu instancji przyjęły za podstawę nakazu rozbiórki domku letniskowego fakt, iż znajduje się on na obszarze krajobrazu chronionego. ...

III ARN 42/91 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1992-01-16

Protest obywateli przeciwko pozwoleniu na budowę nie uzasadniony przepisami ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
., udzielił Bogusławowi S. pozwolenia na budowę punktu usługowo-produkcyjnego branży szewskiej według załączonego projektu technicznego. Pozwolenie ustala szczegółowo odległości...

SA/Gd 1330/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-01-23

oddala skargę. Pozwolenie na budowę tylko wtedy miałoby znaczenie przy stosowaniu przepisów dotyczących rozbiórki, jeśli wydane zostałoby w formie decyzji właściwego...
do spraw budownictwa organu administracji państwowej., Pozwolenia na budowę w powyższym rozumieniu nie mogła zatem zastąpić zgoda właściciela na wybudowanie, czy ustawienie...

SA/Gd 1504/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-02-28

oddala skargę. Pozwoleniem na budowę jest decyzja wydana przez właściwy organ do spraw budownictwa., Zgoda użytkownika działki, jakim była Spółdzielnia na postawienie...
domku letniskowego nie mogła takiego pozwolenia zastąpić. ...

SA/Po 369/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-07-09

ze zm./ nie zakazuje wydania pozwolenia na budowę ex post, po wzniesieniu już obiektu, którego pozwolenie dotyczy. Z tej przyczyny umorzenie postępowania w sprawie...
z wniosku inwestora o wydanie pozwolenia budowlanego należy ocenić, jako rażąco naruszające art. 105 Kpa w związku z art. 28 ust. 1 prawa budowlanego, który uzależnia...

IV SA 218/92 - Wyrok NSA z 1992-06-15

. Nr UA4/053/K/365/91 w przedmiocie zatwierdzenia planu realizacyjnego i pozwolenia na budowę, 1/ stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji w części dotyczącej stwierdzenia nieważności...
w S., zatwierdzającej plan realizacyjny tej działki i udzielającej pozwolenia na budowę garażu, wiaty i budynku gospodarczego z cieplarnią,, 3/ decyzji z dnia 7 grudnia...

SA/Gd 1514/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-03-06

pod zabudowę letniskową i w oparciu o pozwolenie na budowę nie zastąpi ani braku takiego pozwolenia ani też braku pozytywnego określenia w planie zagospodarowania...
1   Następne >   3