Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Lu 672/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-20

, decyzji na wycinkę drzew, zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na budowę). W przypadku braku obowiązku uzyskania zezwolenia, wnioskodawca miał załączyć opinię właściwego...
organu o braku podstaw do wydania pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz wydania zgody na wycinkę drzew. Ponadto wnioskodawca został wezwany do wyjaśnienia, czy w związku...

II OSK 3233/17 - Wyrok NSA z 2019-11-13

zabudowy dotyczy robót budowlanych, które zostały ustawowo zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budową, niezależnie od tego czy inwestor zamiast dokonania zgłoszenia...
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję Wojewody [...] z dnia [...] marca 2017 r. nr [...], 2. odstępuje...

II SA/Po 265/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-11

[...] maja 2014 r., nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę I. Uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-biurowo-handlowego przy [...] w [...] oraz dwóch zjazdów z ul. [...], zlokalizowanej na działkach...

II SA/Lu 481/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-03

Wynikający z dotychczasowego brzmienia art. 28 ust. 1 p.b. wymóg ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę sprawiał, że przepis ten miał charakter przepisu...
, , Dokonana w 2015 r. nowelizacja art. 28 ust. 1 prawa budowlanego sprawiła, że obecnie w kwestii wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę zastosowanie znajdują reguły...

II SA/Lu 779/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-01-17

. na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przeniesienia pozwolenia na budowę oddala skargę. Decyzją z [...] czerwca 2018 r., znak: [...] Wojewoda...
przeniesienia decyzji ostatecznej Starosty [...] z dnia [...] stycznia 2007 r., znak: [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej P. J. pozwolenia na budowę budynku...

II SA/Wr 773/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-01-23

przy ul. (...)(...) we W oraz udzielił pozwolenia na budowę w zakresie wprowadzonych zmian., Decyzja powyżej opisana została utrzymana w mocy decyzją WD z dnia (...) r...
(...) sp. o.o., W uchylonej decyzji W D uznał, że tożsamość inwestycji została zachowana. Wskazał, że zmieniana decyzja o pozwoleniu na budowę dotyczyła robót budowlanych...

II SA/Po 250/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-22

w likwidacji na decyzję Wojewody z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla...
pozwolenia na budowę budynku usługowo-biurowo-handlowego przy ul. [...] / [...] w [...] i dwóch zjazdów z ul. [...] (działki [...], [...], [...] arkusz mapy [...] obręb...

VII SA/Wa 2455/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-26

k.p.a. nie stosuje się w postępowaniach w sprawie pozwolenia na budowę. Wyjątek od tej reguły przewiduje natomiast art. 28 ust. 4 Prawa budowlanego stanowiący, że przepis art...
. 28 ust 3 tej ustawy nie znajduje zastosowania w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę, jeśli postępowanie to wymaga udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami...

II SA/Sz 1257/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-02-14

Politechniki [...] na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji zmienionej decyzją w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę...
), , zmienił własną decyzję z dnia [...] r. nr [...], zmienioną decyzją z dnia [...] r. nr [...], o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego...

II SA/Kr 215/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-13

o pozwoleniu na budowę z dnia 26 stycznia 2017 r. oraz zatwierdził projekt budowlany zamienny. Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lutego stała się ostateczna w dniu 27...
[...]) w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100