Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 384/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-10-16

o udzielenie pozwolenia na budowę., 2. Ze sformułowań preambuły do ustawy nie można wyprowadzić bezpośrednio normy prawnej, a zwłaszcza normy upoważniającej organ...
budowlanym', które nie zawierają przecież ograniczeń co do zakresu inwestowania przez związki wyznaniowe, a parafia spełnia warunki formalne wniosku o pozwolenie na budowę...

II SA 1161/84 - Wyrok NSA z 1984-10-26

w sprawie pozwolenia na budowę i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wojewody Kieleckiego, a także - zgodnie...
z dnia 6 listopada 1980 r. nr BGt 8380/103/80 Naczelnik Gminy M. odmówił Jeremiaszowi B. wydania pozwolenia na budowę domu mieszkalnego na jego nieruchomości we wsi...

SA/Wr 144/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-06-26

listopada 1983 r. w przedmiocie pozwolenia Andrzejowi W. na budowę małego domu mieszkalnego. Decyzją z dnia 2 czerwca 1981 r. nr UM-8381/6/81 Naczelnik Miasta P. Z. udzielił...
Andrzejowi W. pozwolenia na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni użytkowej zwiększonej do 270 m2, na działce położonej w P. Z. przy ul. B. nr 69...

II SA 831/84 - Wyrok NSA z 1984-09-17

października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę spornego obiektu w północnej części użytkowanej działki., Taki...

SA/Gd 35/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-02-22

jest bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę, usytuowani zaś tego obiektu przy linii granicznej spowodowało kolizję przestrzenną z zabudową istniejącą na sąsiedniej działce...
do realizacji inwestycji budowlanej bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Okoliczność ta przesądza o uznaniu, iż budowa garażu nosi znamiona samowoli budowlanej...

II SA 1284/84 - Wyrok NSA z 1984-11-23

. w dniu 16 kwietnia 1984 r. udzielił Aleksandrowi K. pozwolenia na budowę szopy na narzędzia, która miała być zlokalizowana w odległości 3 m od granicy sąsiedniej działki...
się zezwolenia na budowę szopy w odległości 1,5 m od granicy działki. Odwołanie to organ odwoławczy, nie rozpoznając wniosku o przywrócenie terminu, potraktował jako żądanie...

I SA 1625/83 - Wyrok NSA z 1984-08-30

bez wymaganego prawem pozwolenia, , - naruszenie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązującego w czasie budowy; brak obowiązującego w czasie budowy planu...
bez pozwolenia na budowę. , Naczelny Sąd Administracyjny w obecnym składzie w pełni ten pogląd podziela. , Jak z powyższego wynika, brak było podstaw do wydania decyzji o rozbiórce...

SA/Ka 737/83 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1984-02-09

do Okręgowej Komisji do Spraw Szkód Górniczych w G., Józef P. wnosił - w związku z pozwoleniem na budowę budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce nr 115 na terenie...
do pokrycia związanych z tym zwiększonych kosztów budowy. Żądanie to wniósł na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra...

SA/Kr 602/84 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1984-06-18

realizacyjnego. Jednakże decyzja, na której podstawie Prezydent Miasta utrzymał w mocy pozwolenie na wejście w teren, nie zawiera klauzuli prawomocności, a zatem brak...
było podstaw do wydania pozwolenia na podstawie przedłożonych dokumentów. Organ ten powinien także zwrócić uwagę na to, że w rozdzielniku, według którego doręczono decyzję...