Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 974/93 - Wyrok NSA z 1994-07-11

Zarówno wyrażenie zgody, jak i odmowa wyrażenia zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę ma cechy aktu administracyjnego zewnętrznego, jest bowiem jednostronnym...
decyzji administracyjnej, określonym w art. 104 Kpa. Naczelnik Gminy decyzją zatwierdził plan realizacyjny oraz udzielił Antoniemu Sz. pozwolenia na budowę budynku...

SA/Kr 1146/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-04-05

pozwolenia na budowę ogrodzenia trwałego działki. (...), Jako podstawę prawną wydanej decyzji Wojewoda powołał przepisy art. 53, art. 54 oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24...
, że pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie osobie, która wykaże swe prawo do dysponowania nieruchomością, na której planowana jest budowa oraz poinformował stronę...

III ARN 6/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-03-03

po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie utraty ważności pozwolenia na budowę budynku gospodarczego oraz przymusowej rozbiórki tego obiektu...
, decyzją z dnia 21 lipca 1989 r. zatwierdził plan realizacyjny i udzielił Genowefie K. pozwolenia na budowę budynku gospodarczego z przeznaczeniem na zakład krawiecki...

III ARN 21/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-04-08

Wojewody (...) w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę budynku magazynowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu...
Urzędu Rejonowego w B.P. udzielił Telekomunikacji Polskiej SA Zakładowi Telekomunikacji w B. pozwolenia na budowę budynku magazynowego na działce nr (...) w B.P. Budynek...

IV SA 925/93 - Wyrok NSA z 1994-05-31

Administracyjny uznał zasadność skargi Henryka Ł. i Elżbiety K. na decyzję Wojewody (...) z dnia 7 kwietnia 1993 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego przez Agatę...
postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia z zaleceniem 'rozważenia możliwości innego...

SA/Gd 2562/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-05-25

orzekające podały, że domek letniskowy został postawiony bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania...
ze swą powinnością orzekły o nakazie rozbiórki domu letniskowego pobudowanego bez pozwolenia na budowę i na terenie nie przeznaczonym na ten cel. Domek, czemu skarżąca...

III SA 1438/93 - Wyrok NSA z 1994-05-18

., W odwołaniu podatnik wniósł o wydanie pozwolenia na budowę na tej działce domów mieszkalnych, albo o zmianę decyzji i wymierzenie podatku według stawek rolniczych. Dał wyraz...
mają zastosowanie przepisy o podatku od nieruchomości, a nie przepisy o podatku rolnym. Wskazał, że o wydanie pozwolenia na budowę domu należy się zwrócić do burmistrza...

III ARN 26/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-07-07

zatwierdzającego lokalizację budowy garaży przy ulicy K. wydanego w 1968 r. przez Architekta Dzielnicy W.-F. oraz pozwolenia na budowę i wskazania lokalizacyjnego z dnia 31...
garaży z 1968 r. oraz pozwolenia na budowę. Jednak organ orzekający I instancji dowodów tych nie przeprowadził. Gdy chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony...

III ARN 8/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-03-03

Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku gospodarczego na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra...
1993 r. (...), wydanego w sprawie ze skargi Ryszarda W. na decyzję Wojewody P. z dnia 31 sierpnia 1992 r. (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku gospodarczego...

SA/Kr 295/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-10-14

budowlanych, i że na dalszych etapach postępowania /o pozwolenie na budowę/ służyć będą skarżącej również wszelkie prawa należne stronie. ...
1   Następne >   +2   4