Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 29/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

Legalizacja obiektu budowlanego /budynku mieszkalnego/, wzniesionego bez pozwolenia na budowę na gruncie, który w zatwierdzonym miejscowym planie zagospodarowania...
Bogdana P. W maju 1984 r. rozpoczął on - nie posiadając na to pozwolenia - budowę na tej działce domu bliźniaczego. decyzją z dnia 11 czerwca 1984 r. nr (...) Naczelnik...

II SA 112/85 - Wyrok NSA z 1985-05-03

. i Stanisław P. otrzymali pozwolenie na budowę domku letniskowego bliźniaczego., W 1983 r., gdy Andrzej G. wybudował już swoją część bliźniaczego domku letniskowego w stanie...
zażądano od Ryszarda K. przedłożenia projektu zastępczego., Po wykonaniu powyższego zalecenia, Naczelnik Miasta i Gminy w M. udzielił Ryszardowi K. pozwolenia na budowę...

III ARN 11/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

uprzywilejowaną sytuację dla osób dopuszczających się samowoli budowlanej, które nie mogłyby zgodnie z prawem uzyskać wymaganego pozwolenia na budowę, gdyż interes Polskiej...
w szczególności pominął, że stosownie do art. 28 ust. 1 prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Istotnym celem...

II SA 190/85 - Wyrok NSA z 1985-04-10

, że dla terenu obejmującego działkę skarżącego nie wydano pozwolenia na budowę., Naczelny sąd Administracyjny zważył, co następuje:, W świetle przepisów prawa budowlanego...
albo zostały wykonane przez projektantów nie mających prawa sporządzania prac projektowych /art. 26 ust. 1 ustawy/. Pozwolenia na budowę należy także odmówić, jeśli inwestor...

SA/Ka 172/85 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1985-06-13

'bez prawa wznoszenia obiektów kubaturowych', nie może być podstawą prawną odmowy udzielenia pozwolenia na budowę na tym terenie budynku gospodarczego, związanego bezpośrednio...
o pozwolenie na budowę tego budynku został załatwiony odmownie przez Naczelnika Gminy M. decyzją z dnia 28 sierpnia 1984 r., a Główny Architekt Wojewódzki w Częstochowie...

II SA 602-613/84 - Wyrok NSA z 1985-03-08

, można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Jedynie pozwolenie na budowę uprawnia do wykonywania robót budowlanych /art. 29 ust. 1 wymienionej ustawy/. Skarżący...
nieuzyskali pozwolenia na budowę przedmiotowych garaży. Zatem w świetle wskazanych wyżej przepisów garaże zostały wzniesione samowolnie. Zgoda Spółdzielni Mieszkaniowej w G...

II SA 861/85 - Wyrok NSA z 1985-11-06

. W. Z uzasadnienia decyzji wynika, że Kazimierz K. zagospodarował działkę o powierzchni około 300 m2, nie mając pozwolenia na budowę ani tytułu prawnego do działki. Teren...
, że obiekty objęte nakazem rozbiórki zostały wzniesione bez pozwolenia na budowę, na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa, użytkowanym bez tytułu prawnego...

III ARN 28/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

(...) w przedmiocie zatwierdzenia planu realizacyjnego i pozwolenia na budowę ogrodzenia na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu...

II SA 807/85 - Wyrok NSA z 1985-07-09

Tadeusza Z. projektowana stacja transformatorowa nie będzie stanowiła przeszkody do udzielenia mu pozwolenia na budowę., Tadeusz Z. zaskarżył decyzję Ministra Administracji...
działki pod budownictwo dla jego dzieci, a nawet może spowodować, że nie otrzyma pozwolenia na budowę. Jego zdaniem, nie wzięto pod uwagę, że usytuowanie stacji...

III AZP 4/85 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1985-12-31

pozwolenie wodnoprawne przed dniem wejścia w życie ustawy, mogą być obciążone dodatkowymi obowiązkami przewidzianymi w ustawie. Z tak rozumianym bezpośrednim działaniem...
także gruntów rolnych i leśnych nabytych na cele nierolnicze przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli do tego dnia nie rozpoczęto na tych gruntach budowy zamierzonych...