Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 646/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-01

[...] z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
przeniesienia decyzji Prezydenta Miasta [...] Nr [...] z dnia [...] lipca 2019 r., o pozwoleniu na budowę trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr [...], obręb...

II SA/Rz 1322/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-16

przeniesienia decyzji w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Starosty z dnia [...] czerwca...
pozwolenia na budowę., Stan faktyczny i prawny sprawy ze skargi na powyższą decyzję przedstawia się następująco., Decyzją Nr [...] z dnia [...] listopada 2018 r. znak...

II OSK 1325/19 - Wyrok NSA z 2021-02-11

' (decyzji o pozwoleniu na budowę) nie oznacza, że roboty budowlane co do zasadny mogą być prowadzone w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę, która nie ma przymiotu...
., nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. zasądza od A. D. na rzecz L. N. kwotę 627 (sześćset dwadzieścia siedem...

II SA/Lu 574/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-25

się wygaszenia decyzji Prezydenta Miasta L. z dnia [...] r. udzielającej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej '[...] pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego...
. [...] i [...], obr. [...] - [...], ark. [...] przy ul. [...]). W uzasadnieniu wniosku Spółdzielnia podała, że budowa od 15 lat nie jest prowadzona, lokale usługowe objęte pozwoleniem...

II SA/Bd 874/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-07

. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z dnia [...] marca 2021 r. nr [...], 2. zasądza od Wojewody...
2021 r. do Starosty [...] wpłynął wniosek Gminy L. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę toalety publicznej systemowej na działce o nr geod...

II SA/Lu 575/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-25

'[...]' domagała się wygaszenia decyzji Prezydenta Miasta L. z dnia [...]. r. udzielającej [...] '[...]' pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr [...] z wbudowanymi...
. [...] i [...] przy ul. [...]). W uzasadnieniu wniosku Spółdzielnia podała, że lokale usługowe objęte pozwoleniem na budowę nie zostały wybudowane, nie posiadają wejść. Ponadto budowa...

II SA/Ol 445/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-19

pozwolenia na budowę oddala skargę. Z akt administracyjnych przekazanych wraz ze skargą wynika, że Starosta (dalej także jako: organ I instancji) decyzją...
Nr '[...]' z '[...]' zatwierdził projekt budowlany i udzielił inwestorowi S. K. (dalej jako: inwestor lub skarżący) pozwolenia na budowę budynku technicznego myjni bezdotykowej wraz...

II SA/Bd 809/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-15

Wojewody [...] z dnia [...] maja 2020 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę. Decyzją z dnia [...] października 2020 r., nr [...] Starosta...
w całości i odmowę udzielenia pozwolenia na budowę na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 kpa i § 2 Kpa, ewentualnie o uchylenie decyzji w całości i przekazanie sprawy...

VII SA/Wa 1400/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

[...] z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] maja...
pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem usługowym - uchylił rozstrzygnięcie organu I instancji i umorzył przedmiotowe postępowanie., Z akt postępowania...

II SA/Lu 239/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-14

z siedzibą w W. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę oddala skargę. Wojewoda...
: [...], odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia odwołującej się Spółce pozwolenia na budowę zespołu trzech budynków handlowo-usługowych wraz z pylonem, parkingiem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100