Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 244/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-17

wniosku inwestorek K.W., A.B. i Ż.M., odmówił zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę...
się do poglądów orzecznictwa, podkreślając, że decyzja o pozwoleniu na budowę może dotyczyć jedynie przyszłych zamierzeń inwestycyjnych, przy czym zgodnie z art. 32 ust. 4a P.b....

II SA/Po 154/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-06-03

Powiatowego w C. wpłynął wniosek C. Sp. z o. o. [...] S. K. A. z siedzibą w K. z dnia [...] grudnia 2012 r. o wydanie pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego...
dz. nr [...])., Decyzją nr [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r. (znak: [...]) Starosta odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...

II SA/Kr 1295/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-17

. znak [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
) - odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na zmianę decyzji Starosty [...] nr [...] z dnia 24 czerwca 2010 r., znak: [...] o pozwoleniu na budowę...

II OSK 1564/19 - Wyrok NSA z 2022-04-27

r. nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 23 stycznia...
przy ul. [...] [...] oraz udzielił pozwolenia na budowę w zakresie wprowadzonych zmian., Powyższa decyzja została utrzymana w mocy decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia...

IV SA/Po 1021/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-28

decyzji nr [...] z dnia [...].03.2012r. nr rej. [...] [...] o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego, wydanej na rzecz firmy B...
przedmiotowego pozwolenia na budowę lub w przypadku uznania braku podstaw do stwierdzenia nieważności, żądanie wznowienia postępowania., Jako podstawę żądania wskazano...

II SA/Wr 146/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-22

. na decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2021 r. nr IF-O.7840.324.2021.MWD w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji udzielających pozwolenia na budowę...
Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę. Z przedłożonych...

VII SA/Wa 2043/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-19

. nr [...] o przeniesieniu ww. pozwolenia na budowę na rzecz [...] Sp. k., Prezydent decyzją z [...] grudnia 2021 r. nr [...] odmówił stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji...
z decyzji z [...] grudnia 2021 r. nr [...], dokonał analizy wpisów w dzienniku budowy i stwierdził, że nie można uznać, iż decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła, z przyczyn...

II SA/Łd 1012/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-25

, jak również z udzielonym pozwoleniem na budowę, w szczególności w zakresie uzgodnienia sposobu rozwiązania konfliktu pomiędzy planowaną budową, a istniejącą melioracją na ww. działce...
strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie realizacji budowy prowadzonej na działce nr ewid. [...] na podstawie pozwolenia na budowę., W tak ustalonym...

IV SA/Po 915/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-18

[...] z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...], znak: [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej...
[...], ul. [...] i umorzył postępowanie organu I instancji w sprawie pozwolenia na budowę., Kontrolowana decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym i prawnym...

VII SA/Wa 708/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-27

i udzielił dla firmy P.Sp. z o.o. z siedzibą w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 'O.' nr [...] zlokalizowanej na dachu budynku na dz. nr ew...
, iż postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę kwestionowanej inwestycji nie jest postępowaniem wymagającym udziału społeczeństwa (w rozumieniu przepisów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100