Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 170/88 - Wyrok NSA z 1988-03-24

być przedmiotem rozważań w toczącym się obecnie postępowaniu administracyjnym w sprawie ewentualnego pozwolenia na dalszą budowę, a w razie wybudowania obiektu - ewentualnego...
jest wstrzymanie robót budowlanych na działce przy ul. G. nr 76 w Warszawie z tego powodu, że są one wykonywane bez pozwolenia na budowę. Skarżący, podważając zgodność z prawem...

IV SA 316/88 - Wyrok NSA z 1988-06-03

wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę fermy drobiu. Zaskarżoną decyzją Główny Architekt Wojewódzki w B. po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez Zarząd...
pozwolenia na budowę fermy drobiu przez Józefa K. uchylił decyzję organu I instancji i orzekł, że należy wznowić postępowanie administracyjne dotyczące wydania pozwolenia...

IV SA 1127/87 - Wyrok NSA z 1988-04-12

w roku 1983, a zatem uzyskanie decyzji zezwalającej na wejście w teren i o pozwoleniu na budowę nie było potrzebne, gdyż uprawnienia takie dla wykonawcy wynikają z przepisów...
obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. , , Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: , , Przede wszystkim podkreślenia wymaga, że uzyskanie pozwolenia...

IV SA 606/88 - Wyrok NSA z 1988-09-02

. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Jana L. na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 2 lutego 1988 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę...
i Janowi L. pozwolenia na budowę przechowalni owoców i zbiornika na ścieki na działce położonej w J. przy ul. Ż. nr 91/2 ze wskazaniem, że budynek przechowalni o wymiarach...

IV SA 319/88 - Wyrok NSA z 1988-05-27

skargę Jerzego K. na decyzję Głównego Architekta Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 lutego 1988 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę domu mieszkalnego. Główny...
działkami nie jest uregulowana, uznano za nieuzasadnione. Pozwolenie na budowę określa, że dom ma być usytuowany w odległości 3 m od granicy działki, przy czym w ścianie...

IV SA 644/88 - Wyrok NSA z 1988-09-05

Obowiązek rozbiórki obiektu budowlanego wzniesionego na czas oznaczony powstaje z chwilą upływu terminu określonego w pozwoleniu na jego budowę, z mocy tego pozwolenia...
. w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektów budowlanych. Genowefa K. uzyskała w 1973 r. pozwolenie na budowę szklarni z kotłownią na działce przy ul. O. nr 24 w Z. jako obiektu...

IV SA 304/88 - Wyrok NSA z 1988-06-10

wodne - Dz.U. nr 38 poz. 230/ dotyczy wszelkich obiektów budowlanych, a więc również i takich, które ze względu na rozmiary nie wymagają pozwolenia na budowę. Naczelny...
nie jest potrzebne pozwolenie na budowę. Ostrzegano go wprawdzie przed ryzykiem zalania falą powodziową, ale nie zabroniono mu wybudowania domu letniskowego. Przed kilkoma...

III ARN 2/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Głównego Architekta Wojewódzkiego (...) w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na budowę masztu...
- jest obiektem budowlanym i że montaż takiego obiektu zalicza się do robót budowlanych, wymagających w myśl art. 28 tego prawa pozwolenia na budowę., Naczelny Sąd Administracyjny...

III ARN 48/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Naczelnego Architekta (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę garażu na skutek rewizji nadzwyczajnej...

IV SA 376/88 - Wyrok NSA z 1988-07-20

zaskarżonej decyzji. W odniesieniu do zarzutu wydania w 1983 r. pozwolenia na budowę wyjaśniono, że wydając to pozwolenie organ kierował się koniecznością zamieszkiwania...
, którego dotyczy zaskarżona decyzja, pogłębia ponadto nie kwestionowana przez organy okoliczność, że skarżący otrzymali w 1983 r. na podstawie planu z 1979 r. pozwolenie budowlane...
1   Następne >   3