Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Lu 1151/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2024-03-14

lokalizacji zadaszenia nad wejściem do budynku). Wniosek dotyczył całości obiektu z wyłączeniem IV kondygnacji., Decyzja w przedmiocie pozwolenia na budowę z 20 marca 2018 r...
od ww. wyroku WSA w Lublinie., W międzyczasie decyzja w przedmiocie pozwolenia na budowę została zmieniona decyzją Prezydenta Miasta Lublin z 19 listopada 2021 r. w zakresie...

IV SA/Po 740/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-02-08

administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę., Decyzje te zostały wydane w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy., Prezydent...
Prezydenta Miasta P. z dnia 29 maja 2013 r. nr [...] o pozwoleniu na budowę tymczasowych dwóch nośników reklamowych na Osiedlu [...] w P. (dz. nr [...], ark.14, obręb...

II SA/Kr 1529/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2024-02-08

również jako: 'organ I instancji') z dnia 3 października 2021 r., znak: AB.V.I.1137.2022 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia...
grudnia 2009 r. wpłynął do organu I instancji wniosek inwestora [...] sp. z o.o. w W. o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji ww...

IV SA/Po 717/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-01-31

oddala skargi w ca�o�ci. Decyzją Prezydenta Miasta P. nr [...] z 02.08.2013 r. (znak: [...]) zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę spółce V. sp...
. o nr. ewid. [...], [...], [...], [...], [...] oraz części dz. o nr. ewid. [...], [...], [...], [...], ark. 18, obręb [...] (dalej jako: decyzja o pozwoleniu na budowę...

II SA/Wr 442/23 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2024-01-30

, że budynek nie stanowił przedmiotu decyzji o pozwoleniu na budowę. Organ architektoniczno-budowlany poinformował także, że dla działki nr [...] wydana była decyzja...
nr 710/13 z dnia 4 września 2013 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę hali namiotowej przenośnej będącej magazynem istniejącego warsztatu...

II SA/Ke 671/23 - Wyrok WSA w Kielcach z 2024-01-24

architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej 'Uników I' o mocy 1,99 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid...
.[...] w U., W uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia Wojewoda wskazał, że 3 marca 2023 r. do Starostwa wpłynął wniosek Spółki o pozwolenie na budowę ww. inwestycji...

II SA/Gd 685/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2024-01-10

Wojewody Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2023 r., nr WI-I.7840.1.40.2023.IG w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżoną...
. Starosta Kartuski (dalej: 'Starosta', 'organ pierwszej instancji') zatwierdził projekt budowlany i udzielił B. L. (dalej: 'Inwestorka') pozwolenia na budowę hali magazynowej...

II OSK 135/24 - Wyrok NSA z 2024-02-28

zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 31 października 2023...
-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Jak wynika z ustaleń sądu wojewódzkiego, wnioskiem z 15 lutego 2023 r. Spółka wystąpiła do Prezydenta Miasta Białegostoku...

II SA/Rz 1775/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2024-02-20

do pozwolenia na budowę z [...] sierpnia 1985 r. nr [...] wydanego przez Naczelnika Miasta [...]. Zgodnie z pozwoleniem na budowę budynek powinien posiadać wymiary 71,72 m x...
udzielone pozwolenie na budowę przez Naczelnika Miasta [...] z [...] sierpnia 1985 r. nr [...] wydane dla Spółdzielni [...] w Ł., które Starosta [...] decyzją z [...] marca...

II OSK 1033/21 - Wyrok NSA z 2024-01-23

w Lublinie zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., W marcu 2018 r. organ I instancji wszczął postępowanie w sprawie budowy bez pozwolenia na budowę budynku...
dotyczącego wniosku skarżącej w sprawie pozwolenia na budowę budynku gospodarczego na ww. działce. Z akt tych wynika, że decyzją z 17 maja 2018 r. Wojewoda Lubelski...
1   Następne >   +2   +5   +10   100