Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 1796/82 - Wyrok NSA z 1983-03-30

. w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku wielomieszkaniowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
Olsztyńskiego z dnia 10 grudnia 1982 r. nr BP.RS-0570/16/82 w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. G. w O. Skarżący wnosił o uchylenie...

I SA 1294/82 - Wyrok NSA z 1983-02-08

; par. 43 określa treść pozwolenia na budowę, a par. 44 ustala rodzaje obiektów, na budowę których wymagane jest pozwolenie na budowę. Z dokumentów sprawy wynika natomiast...
rozbiórki obiektu, określone w art. 37 ust. 1, ponieważ obiekt został wybudowany bez pozwolenia na budowę i na terenie o odmiennym przeznaczeniu /pkt 1...

III ARN 20/83 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1983-12-31

uznanie, iż pozwolenie na budowę budynku zostało wydane z naruszeniem przepisów tego zarządzenia, tylko w razie wykazania, jakie warunki przewidziane w zarządzeniu...
nie zostały spełnione przy wydawaniu pozwolenia na budowę. Wskazując, że chodzi tu o nie zachowanie odpowiedniej odległości między budynkiem, którego dotyczy pozwolenie...

I SA 471/83 - Wyrok NSA z 1983-07-18

nieruchomością, które stanowi warunek udzielenia pozwolenia na budowę /art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
. na decyzję Wojewody Ciechanowskiego z dnia 5 listopada 1982 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę garażu. W dniu 23 sierpnia 1982 r. Janina K. wystąpiła do Architekta...

III ARN 9/83 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1983-12-31

, odmawiająca wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę wielokondygnacyjnego domu parafialnego jest kontynuacją wszczętego w 1979 r. postępowania administracyjnego...
. postępowanie administracyjne dotyczące rozbudowy istniejącego obiektu nie może być traktowane za równoznaczne z późniejszym pozwoleniem na budowę nowego domu parafialnego...

I SA 924/83 - Wyrok NSA z 1983-11-09

przedsionka wzniesiono bez pozwolenia na budowę, przy czym powoduje ona 'sprzeciw współwłaściciela nieruchomości oraz zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia'. Uzasadnione...
'ze względu na brak pozwolenia na budowę oraz sprzeciw współwłaścicieli nieruchomości'. , Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: , Organ administracji I instancji...

I SA 20/83 - Wyrok NSA z 1983-05-24

Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego /Dz.U. nr 8 poz. 48 ze zm./. W uzasadnieniu zaś podano, że budowa prowadzona jest bez pozwolenia...
rozpoznawanej sprawy, organ I instancji miał podstawy faktyczne do skorzystania z art. 37 ust. 1 pkt 1 /budowa prowadzona bez pozwolenia i na terenie o odmiennym przeznaczeniu...

I SA 855/83 - Wyrok NSA z 1983-10-18

zostały przez Krzysztofa K. bez pozwolenia na budowę. Na wykonanie ogrodzenia skarżący wprawdzie uzyskał pozwolenie na budowę, jednakże zostało ono 'uchylone' decyzją wydaną...
z upoważnienia Wojewody Płockiego z dnia 2 lutego 1983 nr GAW/N/8382/4/83. , Mając jednak na względzie, że sam fakt braku pozwolenia na budowę nie uzasadnia nakazania...

I SA 1504/83 - Wyrok NSA z 1983-11-24

Białostockiego z dnia 27 lipca 1983 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję...
) pozwolenia na budowę przez Wiktora S. we wsi B. D. budynku inwentarskiego, usytuowanego - zgodnie z projektem technicznym - w odległości 3,00 m od granicy działki,, 2) nakazu...

I SA 1327/82 - Wyrok NSA z 1983-01-28

do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji. Rozpatrzenie odwołania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przez zastępcę dyrektora...
1   Następne >   2