Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 401/86 - Wyrok NSA z 1986-09-17

Prawo osoby ubiegającej się o pozwolenie na budowę do dysponowania nieruchomością /art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38...
o pozwoleniu na budowę pawilonu handlowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Głównego Architekta...

IV SA 565/86 - Postanowienie NSA z 1986-07-25

. w przedmiocie ustalenia daty doręczenia decyzji o pozwoleniu na budowę. Mikołaj S. wystąpił w dniu 22 kwietnia 1982 r. z wnioskiem o udzielenie mu pozwolenia na budowę budynków...
z informacją, że pozwolenie na budowę otrzymał dopiero w dniu 16 lutego 1985 r., o czym świadczy data stempla pocztowego. W związku z tym wnosił o sprostowanie daty...

IV SA 282/86 - Wyrok NSA z 1986-07-25

. o planowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 35 poz. 185/ i nie może być podstawą odmowy udzielenia pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego na tym terenie. Naczelny Sąd...
w Sieradzu z dnia 7 stycznia 1986 r. w przedmiocie odmowy pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję...

IV SA 767/86 - Wyrok NSA z 1986-12-16

Żaden zapis ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ nie przewiduje wydawania pozwolenia na budowę na czas oznaczony...
o pozwoleniu na budowę pawilonu handlowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Głównego Architekta...

IV SA 420/86 - Wyrok NSA z 1986-09-10

nieważności pozwolenia na budowę budynku gospodarczego oraz nakazania rozbiórki tego obiektu i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję...
Naczelnika Miasta i Gminy w Ś. z dnia 11 czerwca 1985 r. o pozwoleniu Adamowi S. na budowę budynku gospodarczego w granicy nieruchomości położonej przy ul. S. nr 6 w Ś...

II SA 2108/85 - Wyrok NSA z 1986-01-31

pozwolenia na budowę domu mieszkalnego i gospodarczego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Gminy J...
odmawiającą udzielenia pozwolenia na budowę domu mieszkalnego na działce nr 21 w G., gmina J. Powołując się na art. 4 i art. 21 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo...

IV SA 400/86 - Wyrok NSA z 1986-10-02

o pozwoleniu na budowę pawilonu handlowego i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji...
1985 nr UAN-III-8381/244/84/85 stwierdzającą nieważność decyzji Naczelnika Miasta W. z dnia 26 listopada 1983 r. o udzieleniu Ewie R. pozwolenia na budowę pawilonu...

IV SAB 12/86 - Wyrok NSA z 1986-09-23

. W przedmiocie pozwolenia na budowę budynku usługowo-mieszkalnego w C. i na podstawie art. 216 par. 4 Kpa zobowiązał Naczelnika Miasta C. do wydania decyzji w terminie jednego...
skarżącego. Wnioskiem z dnia 15 maja 1985 r. Lech K. wystąpił do Urzędu Miasta w C. o wydanie mu pozwolenia na budowę budynku usługowo-mieszkalnego na jego działce położonej...

II SA 1989/85 - Wyrok NSA z 1986-01-17

, zatwierdzenie planu realizacyjnego i wydanie pozwolenia na budowę może nastąpić dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność...
1985 r. w przedmiocie ustalenia miejsca i warunków realizacji inwestycji, zatwierdzenia planu realizacyjnego i udzielenia pozwolenia na budowę pawilonu handlowego...

IV SAB 8/86 - Postanowienie NSA z 1986-09-23

mu na użytkowanie budynku gospodarczego, wybudowanego na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 8 października 1982 r. W okresie między datą złożenia skargi /19 kwietnia 1984 r./ a datą...
Architekt Warszawy stwierdził nieważność pozwolenia na budowę spornego budynku i postanowieniem z dnia 14 sierpnia 1985 r. zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie...
1   Następne >   3