Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 1709/96 - Wyrok NSA z 1998-09-30

Umorzenie postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego wyłącznie z tej przyczyny, że inwestor legitymujący się decyzją nieostateczną rozpoczął...
roboty budowlane, prowadziłoby do bardzo drastycznych konsekwencji., Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę i umorzenie postępowania powodowałoby wyjęcie z obrotu prawnego...

IV SA 485-487/98 - Wyrok NSA z 1998-12-14

. w przedmiocie zmiany pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie...
r. Burmistrz Gminy W.-B. /pozwolenie na budowę/ w ten sposób, że dotychczasowe wiersze 9, 10, 11 i 12 otrzymują brzmienie: 'na budowę murowanego budynku mieszkalnego...

IV SA 1585/96 - Wyrok NSA z 1998-08-17

1. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność kilku osób a tylko jeden ze współwłaścicieli ubiega się o udzielenie pozwolenia na budowę, niedopuszczalne jest wydanie...
decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz wszystkich współwłaścicieli. Pozwolenie na budowę może być wydane tylko tej osobie, która wystąpiła z wnioskiem w tej sprawie...

IV SA 1886/97 - Wyrok NSA z 1998-05-25

Jeżeli realizacja jakiegoś obiektu budowlanego wymaga uprzedniego udzielenia pozwolenia na budowę, a pozwolenie na budowę precyzuje zarówno sposób usytuowania danego...
obiektu, jak i warunki techniczne, jakie musi spełniać ten obiekt, to każde samowolne odstępstwo inwestora od warunków określonych w pozwoleniu na budowę jest naruszeniem...

SA/Rz 275/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-11-13

Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie zezwala organowi właściwemu w sprawach przeniesienia pozwolenia na budowę...
na uznaniowość działania., Nie upoważnia również tego organu do dokonywania jakiejkolwiek oceny, czy też kontroli wydanego wcześniej pozwolenia na budowę i to niezależnie...

IV SA 146/97 - Wyrok NSA z 1998-05-22

pozwolenia na dokończenie budowy, zaś ostateczne orzeczenie o braku podstaw do wydania nakazu rozbiórki otwiera stronie drogę do skutecznego ubiegania się o wydania pozwolenia...
pozwolenia na dokończenie budowy po spełnieniu przez inwestora wymagań koniecznych do takiego orzeczenia /w zakresie warunków technicznych, ochrony konserwatorskiej, ochrony...

II SA/Ka 1702/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-07-21

polegała na wzniesieniu obiektu /części/ bez pozwolenia, czy też w oparciu o nieostateczne pozwolenie na budowę. Wynika to z treści art. 28 ust. 1 ustawy...
budowlanym jest reguła, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę /art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego/. Wyliczenie...

II SA/Łd 73/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-02-13

albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, bądź też pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ., Powyższy przepis przewiduje przesłanki...
lub jego części i to zarówno wybudowanego jak i będącego w budowie, jest stwierdzenie, że budowa - zakończona lub będąca w toku - prowadzona jest /była/ bez wymaganego pozwolenia...

SA/Sz 2131/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-10-28

wydatków jest związane z rozpoczętym procesem budowy, którego początek wyznacza pozwolenie na budowę. Izba Skarbowa w S. decyzją z dnia 30 września 1997 r., wydaną...
betonu komórkowego i jego transport w sytuacji gdy podatnicy nie prowadzili jeszcze budowy domu mieszkalnego, nie uzyskali bowiem pozwolenia na budowę...

IV SA 1399/96 - Wyrok NSA z 1998-06-18

Inwestor, który prowadził roboty budowlane lub wybudował obiekt budowlany na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, która to decyzja została następnie...
bez pozwolenia na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Stanisława G. na decyzję Wojewody W. z dnia 3 lipca 1996 r. (...) w przedmiocie...
1   Następne >   +2   +5   9