Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Po 2684/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-30

kosztów postępowania K. Spółka z o.o. w [...] wnioskiem z dnia 9.04. 1997 r. wystąpiła o wydanie pozwolenia na budowę zespołu handlowo-usługowego na działce położonej...
i handlowego (budynek biurowy, hala B, hala C) i wydał pozwolenie na budowę obejmujące przebudowę i rozbudowę budynku administracyjno - socjalnego i handlowego (budynek biurowy...

SA/Sz 2652/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-09-05

1. Doręczenie stronom decyzji o pozwoleniu na budowę oznacza wprowadzenie tej decyzji do obrotu prawnego. Jej treścią związany jest również organ. Wyeliminowanie takiej...
nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę niewątpliwie narusza jednoznaczny w swej treści art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...

OPS 9/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-26

o pozwoleniu na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Ryszarda Walczaka, prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie ze skargi Andrzeja T. na decyzję...
lipca 1994 r. /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126/ zaś organ architektoniczo-budowlany uchylił w oparciu o art. 36a ust. 2 tejże ustawy decyzję o pozwoleniu na budowę...

II SA/Po 854/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-23

- Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw /Dz.U. nr 111 poz. 726/ każde odstępstwo od projektu lub pozwolenia na budowę wymagało...
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Przepis art. 36a, obowiązujący od 24 grudnia 1997 r. w ust. 1 wymaga uzyskania decyzji w przypadku istotnego odstąpienia...

II SA/Gd 368/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-05-24

o pozwoleniu na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2001 r. na rozprawie sprawy ze skargi Teresy S. na decyzję Wojewody P. z dnia 1 lutego...
pozwolenia na użytkowanie Prezydent Miasta G stwierdził, iż budowa została wykonana zgodnie z pozwoleniem na budowę z dnia 18 czerwca 1997 r. i dokumentacją techniczną...

II SA/Ka 1807/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-10-05

Organy architektoniczno-budowlane nie są uprawnione do rozstrzygania w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę sporów cywilnych, co do prawa własności nieruchomości...
wydania z naruszeniem prawa decyzji o pozwoleniu na budowę - oddala skargę. Wydaną z upoważnienia Prezydenta Ż. decyzją z dnia 8 października 1997 r. (...) udzielono Renacie...

II SA/Gd 2296/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-11-21

- po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę - przedłużenie terminu ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie może sanować braku...
i Jarosława D. na decyzję Wojewody P. z dnia 11 sierpnia 2000 r. (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - uchyla zaskarżoną...

II SA/Po 2398/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-03-16

Realizacja inwestycji w postaci wieży antenowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Energetyki K...
, o wysokości 40 m wraz z urządzeniami technicznymi i przyłączem energetycznym bez wymaganego pozwolenia na budowę., W takiej sytuacji zdaniem organu I instancji istniały...

SA/Rz 1438/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-12-12

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu decyduje data złożenia samego wniosku o pozwolenie na budowę., 2. Umowy o charakterze obligacyjnym /np. umowa użyczenia...
., III RN 32/97 - OSNAPU 1998 nr 13 poz. 368/., 4. Zaniechanie sporządzenia wniosku o pozwolenie na budowę według normatywnego wzoru, nie pociąga za sobą żadnych...

IV SA 1185/98 - Wyrok NSA z 2001-01-19

Wykonanie robót budowlanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę należy zaliczyć do zdarzeń faktycznych, a nie do skutków prawnych choć fakt, iż inwestor działał...
. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 5 maja 1998 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę - uchyla zaskarżoną...
1   Następne >   +2   +5   +10   34