Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 23/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-11-18

marca 1992 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego...
:, Czy zrealizowanie inwestycji w oparciu o ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wyłącza dopuszczalność stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę...

SA/Gd 262/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1993-07-01

./ w postępowaniu o pozwolenie na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207 par. 5 Kpa skargę Władysława Z. na decyzję Wojewody (...) z dnia 22 października...
1992 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę pawilonów handlowych. Decyzją z dnia 31 sierpnia 1992 r. nr AN-IV-7351/867 Prezydent Miasta G., czerpiąc swe uprawnienia...

SA/Lu 1391/92 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1993-03-26

uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzja lokalizacyjna stanowi pierwszy etap procesu inwestycyjnego /następny to wydanie pozwolenia na budowę/ i przesądza jedynie kwestię...
pozwolenia na budowę ewentualnie zezwolenia na użytkowanie obiektu do organów administracji rządowej/. ...

IV SA 30/93 - Wyrok NSA z 1993-07-02

decyzji o pozwoleniu na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Haliny i Stanisława N. na decyzję Wojewody (...) z dnia 4 listopada 1992 r. w przedmiocie...
stanowiących własność gminy. Pozwolenia na budowę udziela się na podstawie przepisów prawa budowlanego., Według powołanego przepisu o nadbudowie lub rozbudowie domu...

IV SA 1053/92 - Wyrok NSA z 1993-01-27

nieruchomości decyzje wydaje zarząd gminy. Decyzja taka stanowi podstawę uzyskania przez osobę fizyczną pozwolenia na budowę. Nie wydano decyzji o zmianie przeznaczenia lokali...
, którzy podjęli się przebudowy strychów na lokale mieszkalne w budynkach przy ul. B., można więc było również wydać pozwolenie na budowę., Jeżeli natomiast chodzi o budynek...

III AZP 4/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-03-26

, wykonanego bez pozwolenia na budowę, powinien być skierowany do właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, czy też adresatem takiej decyzji powinien być inwestor?, podjął...
rozbiórki na dzień 30 kwietnia 1992 r. W uzasadnieniu decyzji stwierdził, że wykonanie zabudowy balkonu /loggi/ jest robotą budowlaną wymagającą uzyskania pozwolenia na budowę...

IV SA 1750/92 - Wyrok NSA z 1993-06-29

(...) z dnia 12 października 1992 r. w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę ogrodzenia nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił...
października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, odmówił Andrzejowi Wojciechowi J. udzielenia pozwolenia na budowę ogrodzenia działki nr 130/2...

I SA 333/93 - Wyrok NSA z 1993-07-30

o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. nr 79 poz. 464/, ponieważ organ przyjął, że przepis ten nie ma do skarżących zastosowania, gdyż pozwolenie na budowę...
, że przeniesienie własności garażu powinno nastąpić tylko na rzecz osoby, która na własne nazwisko uzyskała pozwolenie na budowę; w przepisie tym chodzi o wybudowanie garażu...

SA/Ka 563/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1993-10-21

o udzielenie pozwolenia na budowę; nie jest możliwa w toku postępowania zmierzającego do usunięcia skutków samowoli budowlanej. oddala skargę w przedmiocie przymusowej rozbiórki...
wynikała z tego, że skarżący nie mogli uzyskać pozwolenia na budowę nowego budynku gospodarczego, gdyż teren w skład którego wchodzi ich działka jest przewidziany pod budowę...

I SA 1382/92 - Wyrok NSA z 1993-03-22

z Urzędu Rejonowego, że nie wydano pozwolenia na budowę domu na tej działce. Na tej podstawie Zarząd Miasta decyzją nr GT.II.7242/26/92 z dnia 5 maja 1992 r., wydaną...
wieczyści nie podjęli żadnych kroków w celu rozpoczęcia budowy, w tym nie uzyskali pozwolenia na budowę., Małżonkowie S. ponownie odwołali się do Kolegium Odwoławczego; podali...
1   Następne >   3