Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 1178/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-04

przeniesienia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę skargę oddala Starosta K. decyzją nr [....] ., wydaną na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7...
nr ...... osiedle C. w K. pozwolenia na budowę wydanego dla inwestora R.S. decyzją Naczelnika Miasta i Gminy K. z dnia .........1989r. dla inwestycji pod nazwą 'dom...

VII SA/Wa 242/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-17

[...] listopada 2006 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego. skargę oddala. Decyzją z dnia [...] sierpnia...
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku K. i A.S. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę...

II SA/Rz 751/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-07-19

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. stwierdza nieważność...
wznowieniowym dotyczącym udzielenia pozwolenia na budowę. Decyzja ta została wydana w następującym stanie faktycznym:, Starosta L. ostateczną decyzją Nr [...] z dn.[....] r...

II OSK 957/06 - Wyrok NSA z 2007-02-23

z dnia 20 maja 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
. [...]. pozwolenia na budowę inwestycji /wielofunkcyjne warsztaty napraw samochodów/ z zapleczem socjalno-administracyjnym i infrastrukturą - uchylił zaskarżoną decyzję...

II SA/Kr 1449/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-04-17

[...].2002 r. nr [...] w punkcie 1, to jest odnośnie wznowienia postępowania zakończonego decyzją Wójta Gminy z dnia [...].2002 r. nr [...] odnośnie pozwolenia na budowę...
Nr [...] w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania odnośnie udzielenia pozwolenia na budowę., W sprawie tej ustalono, iż Wójt Gminy J. decyzją z [...].2002r...

II SA/Rz 1029/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-03-28

Wojewody z dnia [...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie pozwolenia na budowę we wznowionym postępowaniu -skargę oddala- Decyzją z dnia...
., nr [...] udzielającą pozwolenia na budowę i zatwierdzającą projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewidencyjny 271/3 i 272/1 położonych...

II OSK 832/06 - Wyrok NSA z 2007-05-23

we Włocławku na decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 21 lipca 2005 r., Nr [...] (znak: [...]) w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 2 lutego...
kwietnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i odmowy udzielenia pozwolenia na budowę pawilonu handlowego wraz z instalacjami...

II SA/Op 82/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-06-19

Opolskiego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę 1) uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Starosty Brzeskiego z dnia [...] nr [...], 2...
Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim, o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych w budynku przy ul. [...] w B., zgodnie z posiadanym pozwoleniem na budowę...

II SA/Rz 365/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-14

inwestor przedłożył pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego typ MS-3 wydane przez Naczelnika Gminy N. Nr [...] z dnia [...].06.1982 r. oraz plan zagospodarowania działki...
wykonano z istotnymi odstępstwami od warunków pozwolenia na budowę i projektu budowlanego, który swoim zakresem nie obejmował nadbudowy piętra, zmiany kształtu dachu...

II SA/Gl 769/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-21

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] r. [...] S.A. z siedzibą w K. wystąpiła do Prezydenta...
Miasta J. z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji tego organu z dnia [...] r., którą udzielone zostało Gminie J. pozwolenie na budowę oświetlenia płyty boiska...
1   Następne >   +2   +5   +10   100